facebooktwittermail

Vem har rätt att överklaga vårt bygglov?

När en miljögrupp i kommunen överklagar ett bygglov – vad gäller då? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt ger råd och reder ut vad Århuskonventionen egentligen innebär.

Hej Lisa! Vi har ansökt och beviljats bygglov av vår kommun för en byggnation, men nu har målet överklagats. Överklagandet kommer dock inte från någon granne eller annan berörd, utan från en av kommunens miljögrupper, har de rätt att överklaga vårt bygglov?

Nisse H

Hej Nisse H, och tack för din fråga.

Din fråga är högaktuell, särskilt som Sveriges förbindelse till Århuskonventionen har inneburit att rätten att överklaga har utvidgats påtagligt under senare år. Konventionen syftar till att allmänheten ska få en rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön.

I plan- och bygglagen anges endast att den som beslutet angår har klagorätt, om beslutet har gått honom eller henne emot. Härutöver finns dock i lagen särskilda regler som ger vissa ideella föreningar som miljöorganisationer av en viss storlek rätt att klaga på vissa beslut enligt lagen. Bygglovsbeslut omfattas dock inte av dessa regler.

Under våren 2020 avgjorde dock Högsta domstolen ett mål som gällde miljöorganisationers klagorätt i fråga om bygglovsbeslut. Då kom man fram till att plan- och bygglagens regler om klagorätt i ljuset av Århuskonventionen numer ska tolkas så att en miljöorganisation kan ha rätt att överklaga ett bygglovsbeslut såsom berörda. Dock endast i de fall där beslutet aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till miljön och naturskyddet. I fallet berörde bygglovet en fastighet som låg mellan två naturreservat varav det ena hade utpekats som Natura 2000-område. Området omfattades vidare av riksintresse för kulturmiljövård och naturvård, och hade pekats ut som ekologiskt särskilt känsligt med höga värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Högsta domstolen bedömde därför att beslutet aktualiserade hänsynstaganden som var mer tydligt relaterade till miljön och naturskyddet, och att miljöorganisationen hade klagorätt.

Så Nisse H, miljögruppen kan ha rätt att överklaga bygglovet om det är tydligt relaterat till miljö- och naturskyddsöverväganden. Det är överinstansen som ska pröva om miljögruppen har rätt att överklaga beslutet, och du kommer sannolikt att få yttra dig över överklagandet. Då gör du klokt i att lyfta fram och jämföra din fastighets förhållanden med de särskilt skyddsvärda förhållandena som gällde i fallet som Högsta domstolen behandlade, kanske är omständigheterna helt annorlunda på din fastighet varpå gruppen inte ska ha rätt att överklaga? Vidare anses i svensk rätt en miljöorganisation endast klagoberättigad om den är en juridisk person eller ideell förening, har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och ha minst 100 medlemmar eller på annat sätt visa att verksamheten har allmänhetens stöd. Om så inte är fallet med kommunens miljögrupp bör du framhålla även detta i ditt yttrande.

Stort lycka till,

Lisa Kylenfelt, jurist Ludvig & Co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu