facebooktwittermail

Svårt att få ersättning för brunt vatten

Om sjövattnet blir brunt efter torvbrytning – går det att rikta skadeståndsanspråk mot bolaget? ATL:s jurist Lisa Kylenfeldt reder ut.

Jag blev kontaktad av en granne som berättade att ett bolag har ansökt om koncession för att starta torvbrytning på en mosse i hembygden. Vi är oroliga över att avvattningen av mossen kommer leda till brunare vatten i vår sjö. Till saken hör att samma bolag redan bryter torv sedan några år tillbaka på en mosse i närheten och också den avvattnas till samma sjö. Vi upplever att vattnet redan blivit brunare i sjön sedan brytningen på den första mossen startade. Nu får vi duscha efter att vi badat, man blir täckt av ett skikt med bruna humuspartiklar. Jag uppfattar att de försiktighetsåtgärder som länsstyrelsen förenat den första brytningen med, såsom filter och sedimentationsdammar, har varit otillräckliga. Och nu finns alltså risk att det blir värre. Om sjön blir brunare, kan vi rikta skadeståndsanspråk mot bolaget eller hur går det till?

Markus

I Sverige finns stora områden med torvmark. Torv är en jordart som består av växtrester som inte har brutits ned. I energisammanhang används torv framförallt för industriell värme- och elproduktion.

Fram till 2017 omfattades energitorv av ett koncessionssystem. Systemet innebar en rätt att undersöka och utvinna energitorv utan fastighetsägarens samtycke. Efter kritik mot systemet togs det bort den 1 januari 2017 för att stärka äganderätten. Koncessionsrätten gäller dock fortfarande för ärenden som har inletts före den 1 januari 2017 till dess att det är slutligt avgjort. I ert fall antar jag utifrån länsstyrelsens diarienummer att ansökan är ingiven under 2016, varpå ansökan ska prövas mot koncessionssystemet som återfinns i lagen om vissa torvfyndigheter.

I lagen finns en rätt till ersättning för fastighetsägare till följd av att mark tas i anspråk för bearbetning med mera. Ersättningen omfattar intrångsersättning och annan ersättning för skada, och i denna del gäller expropriationslagen.

Intrångsersättning betalas primärt för den förlust av marknadsvärde som fastighetsägare drabbas av. Utan att vara expert på intrångsvärdering skulle jag säga att det är svårt att kunna bevisa en viss marknadsvärdepåverkan på fastigheten till följd av brunare vatten i sjön. Om det i övrigt uppstår skada för fastighetsägaren ska även sådan skada ersättas. Men annan skada är begränsad till skador av ekonomisk art, såsom att en fastighetsägare drabbas av en utgift eller går miste om en inkomst. Jag tror därför att det inom ramen för ersättningen i alla fall kan bli svårt att få ersättning för det bruna vattnet.

Miljöbalkens bestämmelser om skadestånd för miljöskada skulle kanske kunna åberopas. Skadestånd för miljöskada kan utgå för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som en verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Inte heller här ersätts dock allmänt obehag eller otrevnad, däremot kan i vissa fall ekologiska skador ersättas såsom allmän negativ påverkan på miljön.

Skadan är svårvärderad men om en fastighetsägare exempelvis lagt ned kostnader på att återställa den skadade miljön skulle en sådan kostnad kunna ersättas om den bedöms rimlig. Notera dock att vissa skador anses få tålas med hänsyn till förhållandena på orten med mera.

Önskar er lycka till!

Lisa Kylenfelt, jurist Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu