facebooktwittermail d

”Jordbruket är inte miljöfarligt – utan samhällsviktigt”

Den svenska livsmedelsproduktionen är avgörande för det svenska totalförsvaret, skriver Centerpartiets landsbygdspolitiske talesperson Daniel Bäckström.

Daniel Bäckström
Centerpartiet har föreslagit ytterligare 2,1 miljarder för att möta det akuta läget för svenskt jordbruk, skriver Daniel Bäckström (C). FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det pågår nu ett krig i Europa, i Sveriges direkta närhet. Rysslands skoningslösa krig har drivit ett stort antal människor på flykt från sina hem och civila har mördats. Putins krig är riktat inte bara mot Ukraina, utan mot hela den världsordning som byggts upp under lång tid.

Fler svenskar har fått upp ögonen för att ett väpnat angrepp även mot vårt land inte kan uteslutas. Det svenska totalförsvaret behöver stärkas, inte bara under 2022 utan över tid. Där spelar svenskt jordbruk och svenska matproduktionen en viktig roll.

Kortsiktigt har kriget förstärkt chockvågen av kostnadsökningar för svenskt jordbruk. Det gäller bland annat drivmedel, gödsel och foder. Nyligen beslutade därför regeringen, på Centerpartiets initiativ, att svenskt jordbruk ska få ta del av en ”nödmiljard” för att kunna bibehålla sin produktion. Snabbt visade det sig vara otillräckligt. Regeringen måste därför skyndsamt agera.

Centerpartiet har föreslagit ytterligare 2,1 miljarder för att möta det akuta läget för svenskt jordbruk. Förslagen handlar om extra riktat krisstöd till animalieproduktionen samt åtgärder för att minska jordbrukets dieselkostnader. Dessa kortsiktiga akuta insatser är nödvändiga och behövs redan nu och här för att dämpa de allra svåraste konsekvenserna för svensk matproduktion.

För att bygga långsiktig motståndskraft och hållbar produktion inom jordbruket räcker det inte med akuta tillfälliga åtgärder. Hela synen på svenskt jordbruk behöver förändras i grunden. Till exempel klassas jordbruket som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. Det är ett av många exempel på hur missriktad svensk politik är och har varit.

Jordbruket behöver istället klassas som samhällsviktigt och få förutsättningar därefter.

Dessutom vill vi uppdatera den nationella livsmedelsstrategin för att inkludera just försörjningstrygghet under kris och krig. Stärkt konkurrenskraft kommer fortsatt vara grunden för den svenska matproduktionen, men den senaste tidens utveckling visar att vi måste kunna fokusera på flera saker samtidigt.

Svenskt och europeiskt jordbruk är idag mycket beroende av importerade insatsvaror vilket gör det sårbart. Bland annat är vi kraftigt beroende av mineralgödsel producerat i Ryssland eller på rysk naturgas. För att stärka vår motståndskraft vill vi stimulera den nationella försörjningen av de huvudsakliga insatsvarorna fosfor och kväve, vilket vi avsatte en halv miljard till i vår senaste höstbudget, det finns redan idag tekniker som gör detta möjligt.

Vi vill därför se kraftigt ökade målsättningar på området. Därtill vill vi att mineralgödsel och andra viktiga insatsvaror ska kunna lagerhållas i större utsträckning än i dag.

Skulle ett väpnat angrepp ske i Sverige är det rimligt att anta att flera lantbrukare skulle kunna bli inkallade. För att kunna upprätthålla matproduktionen i ett sådant läge vill vi utveckla samarbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna som idag finns för att kunna bemanna svenskt jordbruk i händelse av höjd beredskap. Vi vill också att primärproduktionens behov av arbetskraft under höjd beredskap finns med om civilplikten återaktiveras, något Centerpartiet ser ett behov av.

Den svenska livsmedelsproduktionen är avgörande för det svenska totalförsvaret. Därför måste den få rätt förutsättningar för att utvecklas. Med akuta stödåtgärder på kort sikt och andra systemomställningar på längre sikt kommer vi på riktigt kunna stärka vårt svenska lantbruk och vara trygga med att mat kan produceras även i kristider.

Daniel Bäckström (C)
landsbygdspolitisk talesperson