facebooktwittermail d

Jordbruket är grunden för livet på landet

Ingen kan eller vill leva på en igenvuxen och övergiven landsbygd.

Lantligt landskap.
Det öppna, svenska landskapet är en produkt av svenskt jordbruk. FOTO: TRONS / SCANPIX

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ett livskraftigt jord- och skogsbruk är förutsättningen för livet utanför städerna. Sommarsveriges öppna landskap, som många semesterfirare nu njuter av, hade inte funnits utan generationer av lantbrukares idoga arbete. Ett mer lönsamt lantbruk behövs för att skapa ekonomisk tillväxt och livskvalitet utanför städerna.

Landsbygdens attraktivitet ökar, även utanför semestertiden. Bredband har gjort det möjligt att arbeta långt ifrån staden, även om många orter fortfarande saknar fiber. En av få positiva effekter av pandemin var att den drev fram det digitala kontorets definitiva genombrott. Vilket i sin tur gjorde det tekniskt möjligt – och socialt accepterat – att flytta ifrån jobbet i staden och ut på landet.

Den här utvecklingen är en jättechans för renodlad såväl som tätortsnära landsbygd. Fler bofasta i arbetsför ålder innebär inte bara stärkt skattebas och elevunderlag för nedläggningshotade skolor. De omvända flyttlassen medför också att civilsamhället stärks, exempelvis genom att föreningslivet tillförs nytt blod. Inte minst ökar landsbygdens samlade kompetens vilket skapar förutsättningar för ny företagsamhet och lokala jobb.

Men landsbygden är mer än en boplats. Mycket av det vi upplever vackert och uppskattar med landsbygden är resultatet av ekonomisk verksamhet. Öppna landskap med blomsterängar och betande kor är en biprodukt av jordbruket. Utan lantbruken växer åkrar och hagar snabbt igen.

Landsbygdens dragningskraft och framtid är intimt kopplad till ett lönsamt lantbruk. Om hela Sverige ska leva förutsätter det ett jordbruk med framtidstro. Tyvärr visade Lantbruksbarometern 2022 (Ludvig & Co/Swedbank och Sparbankernas årliga rapport) på en försämrad tro på bättre lönsamhet inom lantbrukets fyra stora produktionsgrenar: mjölk, griskött, nötkött och växtodling.

Lantbruksbarometern speglar inställningen strax innan Rysslands invasion av Ukraina. Rimligen har den osäkerhet som kriget medfört inte bidragit till optimismen inom lantbruket, även om spannmålspriserna ökat. Konsekvenserna av kriget lär prägla marknaden för jordbruksprodukter under flera år framåt.

På längre sikt bör dock det svenska lantbruket gå en ljus framtid till mötes. Klimatförändringarna kan gynna odlingen med längre växtsäsonger. Samtidigt som den globala livsmedelsproduktionen, enligt FN, måste öka med 50 procent fram till år 2050 för att möta efterfrågan från en växande befolkning.

Det är inte omöjligt att jordbrukets långsiktiga lönsamhet kommer att förbättras på ett sätt som gjuter nytt liv i jordbruksbygder som idag riskerar att somna in. En utveckling som ökar efterfrågan på mark för odling och bete skulle bidra starkt till landsbygdens ekonomi och attraktivitet för boende och besöksnäring.

Men att hoppas på makrotrender är inte tillräckligt. Jordbrukets lönsamhet här och nu behöver beaktas. Inte minst riskerar jordbrukets kraftigt ökande kapitalbehov till följd av skenande priser på insatsvaror att bli problematiskt. Osäkerheten om vart avräkningspriserna är på väg har avsevärt höjt den ekonomiska risken för de enskilda lantbrukarna.

Lägg därtill den politiska risken. Till exempel ett generellt glyfosatförbud inom EU, eller klimatbeslut som kan leda till att skördar och boskapsbestånd minskas på ett ogenomtänkt sätt. Efter Nederländerna har nu Kanada förslag om att minska användningen av gödningsmedel. Även Nya Zeeland har tagit steg i den riktningen med förslag om metangasskatt på kor och får. Om något så behöver Sverige fler betande djur, för att hålla landskapet öppet och gynna den biologiska mångfalden.

Fler vill bo på landet och i mindre samhällen, och gärna i eget hus. Det är en efterlängtad utveckling för mindre kommuner och samhällen. Fler boende och företag skapar välbehövlig ekonomisk utveckling. Men i optimismen kring framtidens landsbygd är det viktigt att inte glömma bort att jordbrukets ekonomiska villkor är grunden för livet på landet. Det brukade odlingslandskapets betydelse för landsbygdens attraktivitet får inte underskattas av politiker och beslutsfattare.