facebooktwittermail d

Jämställdhet är inte en "kvinnofråga"

Inte mindre än 100 000 människor får på olika sätt sin inkomst från skogen, 84 procent av dem är män. Om Sverige även fortsatt ska vara världsledande skogsnation är jag övertygad om att vi måste möta det som kanske är skogsnäringens största framtidsfråga: hur skapar vi ett jämställt skogsbruk?

Frågan är viktig ur två perspektiv. För det första, män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter att själva forma sina liv. Det borde vara en fullkomlig självklarhet, men så är det tyvärr inte i dag.

För det andra, skogsnäringen brottas just nu med rekryteringsfrågan i nästan alla led. Om man ska klara den utmaningen måste man attrahera både män och kvinnor till näringen. Inställningen borde vara att de främsta talangerna ska jobba inom skogen, oavsett kön.

Klarar man inte det finns risken att man kommer att stå sig slät i en allt tuffare konkurrens.

Jämställdhet är inte en "kvinnofråga". Det är inte kvinnor som ska behöva slåss och jobba stenhårt för att de ska få samma möjligheter att göra karriär inom skogen som män. Jämställdhet är allas ansvar. Vinsten kommer nämligen att komma alla till del i form av ökad lönsamhet, nya infallsvinklar, ett bättre arbetsklimat och mycket annat. Motsatsen till mångfald är i de flesta fall enfald.

Tillsammans med 25 aktörer inom näringen och myndigheter har landsbygdsminister Eskil Erlandsson därför jobbat fram en jämställdhetsstrategi, som precis har presenterats. Fokus ligger på tre områden: utbildning, arbetsliv och skogsägande.

Strategin mynnade ut i en mängd konkreta åtgärder. En del åtgärder ska myndigheter genomföra, andra har branschen ansvar för. Gemensamt är att ansvaret för respektive åtgärd finns tydligt utpekat och att de ska följas upp! Till 2015 ska det finnas konkreta resultat.

Några exempel på åtgärder är att SLU får i uppdrag att titta på vilka hinder kvinnor möter i det skogliga arbetslivet. De undertecknande bolagen och skogsägarföreningarna lovar att jämställdhet ska finnas med som en bärande del i deras strategiska styrdokument, och Skogforsk har åtagit sig att skapa en webbaserad knutpunkt för erfarenhetsutbyte kring jämställdhet.

Arbetet med strategin har redan gett ringar på vattnet. I samband med lanseringen meddelade SLU, tillsammans med Sveaskog och en rad skogliga aktörer i norra Sverige, att de gör gemensam sak för att inrätta ett forskningsprogram kring genus och jämställdhet i skogsbruket.

Kombinationen jämställdhet, skog och forskning är garanterat en både nyttig och vettig kombination som kommer att ge viktig kunskap framöver.

Det är nu det verkliga arbetet börjar. Att påtala saker som är fel är ju ändå ganska lätt - att förändra dem är lite mer av en utmaning. Skogssverige är på banan för att skapa ökad jämställdhet, siktet är inställt på en verklig förändring till 2015.

Marie Wickberg (C)
politiskt sakkunnig på landsbygdsdepartementet