facebooktwittermail d

Lisa Kylenfelt: Inte självklart att bli tvångsansluten till gemensam väg

Är tvångsanslutning till en vägsamfällighet laglig trots att man som fastighetsägare har en egen utfart. Den frågan reder ATL:s jurist Lisa Kylenfelt ut. 

Lisa Kylenfelt

Hej! Jag äger sedan 2006 en fastighet i Lund. När jag flyttade hit så var inte min fastighet ansluten till vägföreningen och jag fann ingen anledning till att betala avgiften för föreningen. Ordföranden valde då att tvångsansluta min fastighet. Min fastighet har egen utfart som ansluter till allmän väg. Utfartsvägen är en ”tomt” som tillhör kommunen och som ensam servitutsinnehavare så ligger det på mig att underhålla och snöröja min infartsväg. Eftersom min utfartsväg är klassad som tomt så har kommunen inga som helst skyldigheter. Min fastighet kommer aldrig någonsin att kunna ha infart från vägnätet som ingår i samfälligheten. Trots mina protester så är jag tvångsansluten och ordföranden, som beslutade om tvångsanslutningen anser att man skall vara ”solidarisk” med de andra fastighetsägarna i byn. Min fråga är om denna tvångsanslutning är laglig? Har de rätt att kräva årlig avgift från ägaren till min fastighet? Vänligen I.

Hej I, och tack för årets första fråga. Detta blir mitt sjätte år med spalten i ATL, tacksam för att ni fortfarande läser och skriver till spalten. Ni har ett outtömligt intresse för mark- och miljörätten, liksom jag.

Din vägförening är en så kallad samfällighetsförening som har till uppgift att förvalta och underhålla enskild väg. Om en förenings behov av pengar inte kan täckas på något annat sätt ska bidrag uttaxeras av medlemmarna, vilket normalt sker en gång per år. Medlemmarna i en samfällighetsförening är ägarna av delägarfastigheterna. Om din fastighet inte är ansluten till vägföreningen så har du ingen skyldighet att betala avgift till föreningen. Om du istället hade varit ny ägare till en redan ansluten fastighet så är du dock normalt skyldig att betala avgiften på sätt vi tidigare har skrivit om.

En samfällighetsförening förvaltar mark, tillgångar och anläggningar som gemensamt hör till flera fastigheter. Vägen som din samfällighetsförening förvaltar är en gemensamhetsanläggning som har bildats med stöd av anläggningslagen. Även äldre vägföreningar och vägsamfälligheter som har bildats med stöd av andra äldre lagar räknas numer som sådana gemensamhetsanläggningar. Som fastighetsägare kan du bli tvångsansluten till en gemensamhetsanläggning och, om den förvaltas av förening, till en samfällighetsförening med dess lekmannastyrelse. Samfällighetsföreningens avgifter har dessutom så kallad förmånsrätt framför andra fordringar som finns på din fastighet. Det betyder att samfälligheten har ”bästa rätt” vid en eventuell exekutiv försäljning av fastigheten och föreningen får utdelning före inteckningar i fastigheten!

En fastighet får dock bara tvångsanslutas om anläggningen (läs vägen) är av väsentlig betydelse för den enskilda fastigheten. Vid denna bedömning får dina individuella önskningar inte avgörande betydelse. Om fastigheten som sådan anses ha behov av vägen, eller om sådant behov kan väntas föreligga inom den närmaste framtiden, kan din fastighet anslutas mot din vilja. Om du redan har en alternativ utfartsmöjlighet är det dock inte självklart att det finns förutsättningar för att tvångsansluta din fastighet till en gemensam väg. För att få ett nytt ställningstagande i den saken måste man dock överklaga Lantmäteriets beslut om tvångsanslutning till mark- och miljödomstol. Om den tiden har passerat är det tyvärr det som gäller för tillfället.

Skriv gärna och berätta hur det gick, håller tummarna för att det löser sig på bästa sätt!

Fotnot: En överklagan av ett Lantmäteribeslut ska normalt göras inom fyra veckor efter att en förrättning avslutats.

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten