facebooktwittermail

Inte mer tungmetaller i grödor som gödslats med slam

Grödor som gödslats med slam tar inte upp mer tungmetaller än de som inte har gödslats med slam, enligt en ny studie som utförts av Hushållningssällskapet i Skåne.

Sedan början av 1980-talet har Hushållningssällskapet bedrivit försök med att odla med avloppsslam. Bilden är från Igelösa utanför Lund, ett av försöksfälten.
Sedan början av 1980-talet har Hushållningssällskapet bedrivit försök med att odla med avloppsslam. Bilden är från Igelösa utanför Lund, ett av försöksfälten. FOTO: GÖRAN BERGLUND

För- och nackdelar med att tillföra slam på åkrar har debatterats i många år. En del av farhågorna handlar om att tungmetaller som kadmium och bly ska hamna i mark och livsmedel. Några framförda fördelar är att fosforn tillvaratas och att slammet kan vara positivt för markens bördighet.