facebooktwittermail d

Ingen ska behöva få mer än 10 procent nyckelbiotop

Det är helt orimligt att markägare får väldigt stor andel nyckelbiotoper i sin skog.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Landsbygdspartiet oberoendes (LPo) partistyrelse vänder sig mot det orimliga att en nyckelbiotopsstämpel på sin mark i praktiken innebär brukandeförbud om man inte gör exakt som Skogsstyrelsen vill.

I dag finns det certifieringar som du måste följa och då bland annat ta miljöhänsyn om du vill sälja din skog till uppköparna. Att spara en del, upp till några procent, av sin skog frivilligt är nog de allra flesta skogsägare med på.

Men i dag så drabbas oftast de som får nyckelbiotopsstämpel på sin skog av långt mer än bara några procent. Särskilt om man tidigare har varit en sådan som inte hörsammat myndigheternas krav på effektiv produktionsskog och agerat därefter med kalhyggen, hormoslyrbesprutning och effektiv skogsvård.

De som tidigare stod emot detta och skötte skogen på ett för naturen mer ansvarsfullt sätt drabbas nu alltså i allt högre grad av nyckelbiotoper och en i praktiken död hand över sin skog. En del får avsättningar upp till 30 procent, andra 50 och enstaka så mycket som 90. Bedömningarna är väldigt subjektiva och dödar all entusiasm och framtidstro för många av de drabbade.

Det här är en äganderättsfråga och det som sker saknar i många fall proportioner.

I dag är cirka 2 procent av skogsmarken i Sverige nyckelbiotopsklassad. Skogsstyrelsen ska de närmaste 10 åren kartlägga den svenska skogen helt och bedömer att man efter utfört arbete kommer att ha hittat ungefär det dubbla mot i dag. Cirka 4 procent av Sveriges totala skogsareal kommer ha nyckelbiotopsstämpel 2028.

Det helt orimliga i att vissa markägare får väldigt stor andel nyckelbiotoper i sin skog måste hejdas. Äganderätten måste inte bara värnas, den är redan så urholkad att den måste stärkas.

Partistyrelsen i LPo föreslår därför i en proposition till vårt landsbygdsmöte i slutet av mars i Östersund att ingen markägare ska behöva få mer än 10 procent av sin skogsareal klassad som nyckelbiotop.

Upptäcks nyckelbiotoper på mer än 10 procent så får staten prioritera vilka 10 procent som man vill ha kvar nyckelbiotopsklassningen på. Resterande 90 procent ska markägaren själv få besluta om hur den ska brukas.

Sannolikt blir det fortsatt hänsynsfull skötsel, då privata markägare så gott som alltid är bättre på detta en stelbent statsapparat med teoretiska mallar. Självklart ska också fullgod ersättning utbetalas för den nyckelbiotopsklassade arealen som blir kvar.

Det finns olika typer av skydd som myndigheterna erbjuder: naturvårdsavtal, biotopskydd eller reservat. Oavsett vilket man väljer ska avtalsförslag från myndigheterna komma inom 6 månader efter det att markägaren begärt det.

Ersättning skall utbetalas senast 3 månader efter ingånget avtal. Skogsägaren ska ges liknande möjligheter som finns på skogskonto, det vill säga att sätta in dessa ersättningar på ett konto och beskatta dem det år de används. Har staten inte pengar att ersätta skogsägaren enligt dessa premisser, så ska det stå denne fritt att bruka skogen enligt eget önskemål, det vill säga nyckelbiotopsstämpeln hävs.

Claes Littorin

Knutby

Erika Sörengård,

Ordförande, Ervalla

För Landsbygdspartiet oberoende