facebooktwittermail

”Hur ska vi få fart på Lantmäteriet?”

Hej och tack för en lärorikt inlägg i ATL sist. Har en fråga där vi undrar vad vi kan göra åt Lantmäteriets handläggning? Vi har lämnat in ett ärende om fastighetsbildning men ingenting händer. Detta går ju ut över oss som inte kan vända oss någon annanstans, och som inte kommer vidare utan beslut. Åtgärd?

//Damerna

Hej, och tack för att ni läser min spalt! Jag förstår och delar er frustration. Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige. Myndighetens handläggningstider har under flera år varit ett problem som ännu inte fått någon lösning. Lantmäteriet har själv uppgett att bristen på kompetens och omoderna handläggningsstöd är bidragande orsaker till den långa handläggningstiden.

På uppdrag av regeringen har Lantmäteriet i juni 2018 sammanställt en rapport där det framgår att det finns stora variationer rörande tiden för handläggning beroende på vart i landet man befinner sig. Handläggningstiden för ärendena varierar mellan 23 och 146 veckor. Väntetiden innan påbörjad handläggning varierar dessutom mellan 0 och 45 veckor.

Så vad kan man då göra för att påverka handläggningstiden? Som regel behandlas ärenden om fastighetsbildning vid Lantmäteriet i den ordning som ansökningarna inkommit till myndigheten. Ett generellt undantag från denna regel är att Lantmäteriet prioriterar ärenden som anses bidra till samhällsnyttan såsom exempelvis nybyggnation av bostäder, industri och kontor, eller tvångsvisa ledningsrätter i fall där det saknas frivilliga markavtal för el, vatten och avlopp.

Som sökande kan ni dock inge en särskild begäran om att ert ärende ska behandlas med prioritering eller förtur om ni har och anger särskilda skäl för detta. En sådan individuell förtur är avsedd för undantagssituationer där det inte går att hitta någon annan lösning än genom förrättningen, det vill säga ärendet hos Lantmäteriet. Som exempel på särskilda skäl för att ett ärende ska behandlas med förtur anger Lantmäteriet i sina skriftliga rutiner att det i ärendet finns en uppenbar risk för att sökanden drabbas av en allvarlig konkret skada såsom svåra olägenheter eller stora ekonomiska skador, risk för konkurs eller liknande.

Prova Premium: Testa redan i dag – för bara 1 krona

Notera dock att Lantmäteriet enligt sina interna rutiner enbart prövar de skäl som finns angivna i er begäran om förtur, och att de på egen hand enligt rutinerna aldrig ska utreda eller be er komplettera en begäran om förtur. En generell önskan om till exempel en skyndsam handläggning eller formuleringen ”begäran om förtur” utan skäl betraktar därför Lantmäteriet normalt inte som en begäran om förtur som ska prövas. Dessa rutiner kan jag tycka är märkliga eftersom Lantmäteriet har en utredningsskyldighet, det vill säga, en skyldighet att vägleda den enskilda så att hen kan ta till vara sina intressen, men så ligger landet. I den nya förvaltningslagen, som började gälla i juli 2018, finns dock åtgärder man kan vidta om handläggningen försenas. Bland annat kan en sökande skriftligen skicka in en så kallad dröjsmålstalan till en förvaltningsmyndighet, som Lantmäteriet, om ärendet inte avgjorts i första instans inom sex månader. Lantmäteriet kan då avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett sådant avslagsbeslut kan då överklagas.

Den som vill rikta kritik för mer långvariga handläggningstider vid Lantmäteriet kan göra det via en anmälan till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern, som granskar våra myndigheter. En sådan anmälan kan dock enbart resultera i kritik mot Lantmäteriet, och i undantagsfall i rätt till skadestånd för den som lidit skada till följd av den långsamma handläggningen.

Håller tummarna för er! Detta blir min sista spalt innan jul och jag vill därför önska er alla en fin ledighet!

Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult. Har du en fråga? Skicka den till mailto:juristen@atl.nu

PS. Vad är dina erfarenheter av Lantmäteriets handläggningstider? Har du stött på problem på grund av dem, eller haft tur och fått förtur beviljat? Gå gärna in och kommentera på ATL.nu. DS.

Läs fler av juristen Lisa Kylenfelts svar till läsarna

Fråga juristen: ”Ska jag överklaga grannens husbygge?”

Fråga juristen: ”Är min övervuxna och glesa stenrad en mur?”