facebooktwittermail

Hur ska jag göra om min mark blir naturreservat?

FOTO: MOSTPHOTOS/ATL

Hej!

Jag är en av de där (få?) som enbart läser tidningen på riktigt och inte kopplar upp mig mot internet i tid och otid. Läser med stor behållning tidningen och nu behöver jag lite hjälp. Länsstyrelsen säger att här ska bli naturreservat på mina marker, och det vet jag knappt vad det är eller hur en gör. Kan du hjälpa mig att bena ut detta?

Hälsningar Leif

Hej Leif, och tack för ett riktigt brev! Jag tror att det är fler med dig som läser papperstidningen. Själv läser jag ju Göteborgs-Posten och trots all återvinning det medför så är jag glad för tidningen till frukosten på helgen.

När du som markägare får naturreservat på din fastighet så innebär det att du behåller ägandet men får begränsningar i din rätt att råda över fastigheten. Dessa begränsningar meddelas i form av föreskrifter och kan avse dina möjligheter att bygga, odla upp ny mark, dika, bedriva skogsbruk, jaga och fiska, använda bekämpningsmedel och anlägga vägar. Vidare kan myndigheten besluta om att anlägga vandringsleder och rastplatser.

Ett reservatsbeslut meddelas av din kommun eller länsstyrelsen och gäller först när överklagandetiden har gått ut. Om någon berörd markägare överklagar gäller beslutet först när överprövande myndigheten har meddelat sitt beslut. I vissa fall kan myndigheten dock meddela interimistiska beslut, exempelvis för att förhindra avverkning av skog, som gäller innan beslutet har meddelats och även om beslutet överklagas.

Innan beslutet meddelas ska myndigheten samråda med dig och ta fram ett förslag till beslut med möjliga föreskrifter, information om hur föreskrifterna begränsar din rätt att råda över området och allmänhetens rätt att utnyttja marken, och bifoga ett utkast till skötselplan. Som berörd får du möjlighet att yttra dig innan beslut meddelas.

Här gäller det att se om sitt hus och själv läsa eller anlita hjälp för att bedöma hur de föreslagna föreskrifterna kommer att påverka din fastighet. Kanske är det möjligt att minska det föreslagna området alternativt ta bort eller ändra föreskrifter så att de bättre passar din verksamhet? Det är oftast lättare att få till stånd en ändring i detta skede än när beslutet överklagas.

Om begränsningarna i rätten att råda över fastigheten blir så stora att pågående markanvändning avsevärt försvåras har man rätt till ersättning. Reglerna om intrångsersättning gäller pågående markanvändning. Om föreskrifterna förbjuder dig att bygga ett fritidshus får du ingen ersättning om du inte redan har fått bygglov eller om huset är tillåtet enligt fastställd detaljplan.

Om myndigheten bedömer att du har rätt till ersättning får du som regel en skriftlig värdering av din skada. I den mån du och markförhandlaren inte enas om den ersättning som ska betalas, eller om du vill att någon granskar att du har fått en riktig ersättning, brukar staten som regel betala för ett juridiskt ombud i dessa förhandlingar. Skulle det vara så att ni trots detta ändå inte kan enas kan ditt juridiska ombud hjälpa dig att stämma staten om ersättningsgill skada har uppstått på din fastighet till följd av reservatet.

Önskar dig lycka till Leif,

Lisa