facebooktwittermail d

Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?

Förtroendet är lågt för vargförvaltningen i Sverige. Naturvårdsverket måste precisera hur uppsatta mål i förvaltningsplanen ska uppnås, skriver Jens Gustafsson, Jägarnas riksförbund.

Halva tiden har nu gått för Naturvårdsverket att uppnå målen i den nationella förvaltningsplanen för varg 2014—2019.

Det är en plan som verket tagit fram för att genomföra ett regeringsuppdrag. Tyvärr ser det mörkt ut eftersom knappt något av målen uppnåtts.

Huvudmålen, som preciseras i delmål, är följande: Vargen ska ha gynnsam bevarandestatus, skadorna ska minska, förtroendet för förvaltningen ska öka och ingen illegal jakt ska förekomma.

Målet om gynnsam bevarandestatus är det som Naturvårdsverket är närmast att lyckas med. Antalet vargar i Sverige är fler än de 270 som planen anger, men antalet immigranter är för få och utbredningsområdet är fortfarande inte stort nog. Trots verkets ansträngningar att vårda vargstammen nås inte målet.

Även målet om minskade skador har långt kvar. Till exempel ska antalet angrepp på hundar minska med 10 procent jämfört med föregående förvaltningsperiod.

En snabb översyn visar att det tidigare genomsnittet var 34,5 angripna hundar per år. Hittills under den nya perioden ligger snittet på 36. Att de ska lyckas vända den trenden och minska siffrorna känns inte sannolikt.

Att förvaltningen fortfarande har lågt förtroende, i synnerhet hos de berörda parterna, är ett stort bekymmer. Enligt en nyligen publicerad doktorsavhandling av från Umeå universitet av Max Eriksson jämförs attitydundersökningar från de senaste åren. Andelen som vill minska antalet vargar i Sverige ökar liksom polariseringen mellan landsbygd och stad.

I avhandlingen fastslås att den svenska vargförvaltningen, i dess nuvarande form, inte kan vända den negativa trenden.

Angående målet om illegal jakt kan en del av svaren finnas i den avhandling som Erica von Essen från SLU i Uppsala presenterade under hösten 2016. Hennes slutsatser är bland annat att den misslyckade vargförvaltningen har gjort den illegala jakten till en form av myndighetstrots och civil olydnad. Om skadorna minskar och förtroendet för förvaltningen ökar kommer en minskad illegal jakt på köpet.

Nu i halvlek av förvaltningsplanen känns det berättigat att fråga Naturvårdsverket: Hur tänker ni göra för att nå målen för vargförvaltningen?

Jens Gustafsson

Riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund