facebooktwittermail d

Hoppas på samarbete mot utfodring

Det sker en massiv utfodring av vilt i Sverige, vilket skapar många problem. Det är glädjande att Jägareförbundet nu fått uppdrag att motverka onödig utfodring.

FOTO: LENNARTH STRÖM

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De flesta är nog överens om att vi vill ha variationsrika skogar där rönn, asp, sälg och inte minst tall får ta plats. På så sätt får vi också en högre variation av arter, såsom bin, lavar olika slags insekter och svampar. Det är i den riktningen vi strävar med moderniseringen av skogsskötseln och där det ansvarstagande familjeskogsbruket är helt centralt.

Den omfattande utfodringen av klövvilt motverkar det målet och utgör därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Vi hoppas därför att Jägareförbundet genom 2017 års uppdrag från regeringen blir en konstruktiv kraft i arbetet att nå balans mellan skog och vilt.

Målet att sju av tio tallar ska vara oskadade vid en medelhöjd på fyra till fem meter är möjligt att nå om viltstammarna kontrolleras bättre. I dag är det på många platser precis tvärtom, att sju av tio tallar är så skadade att de antingen måste avverkas för tidigt eller helt enkelt dör. Därför väljer många markägare att i stället plantera gran på tallmark. Den utvecklingen måste brytas.

Dagens betestryck leder till svagare tillväxt. Träden blir kortare och klenare. Kvaliteten försämras och förlusterna i virkesvolym är betydande. Det är inte bara den biologiska mångfalden som blir lidande. Betestrycket försvårar också omställningen till ett mer klimatsmart samhälle, där skogen är av avgörande betydelse för bioekonomin och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Klövviltstammarna är sammantaget i dag för höga för att vi ska kunna se med tillförsikt på utvecklingen. Frågan gäller alltså inte bara det faktum att vi i dag har världens tätaste älgstam.

En del i problematiken är den massiva utfodring som sker i Sverige. Det utfodras enligt SLU för cirka 340 miljoner kronor per år. Det görs ofta med goda intentioner, men får förödande konsekvenser för både djur och natur.

Ett argument för utfodring är att djuren annars svälter. Vi menar att det snarare är så att grunden för svält läggs när man skapar konstlade miljöer och låter viltstammarna öka i en omfattning som naturen inte själv kan bära. Dessutom ökar konflikterna på landsbygden, vilket försvårar samverkan. Den som utfodrar vilt för att öka stammarna på sin egen fastighet riskerar alltid att skapa problem och ekonomiska förluster för sina grannar.

Därför är det glädjande att regeringen villkorat medel ur viltvårdsfonden för 2017. I det allmänna uppdraget ligger nu att Jägareförbundet aktivt ska motverka stödjande utfodring av klövvilt som inte hålls i hägn under vegetationsperioden, det vill säga när det finns naturligt foder att tillgå. Förbundet ska också sprida kunskap om att sådan utfodring under andra perioder sker med spannmål eller oförädlade spannmålsprodukter och endast i begränsad mängd.

Vi kommer att följa Jägareförbundets nya allmänna uppdrag med stort intresse, och ser gärna att vi hittar samverkansformer för att tillsammans få bort den skadliga utfodringen. Det kommer att stärka landsbygden, gynna klimatet och den biologiska mångfalden. Tallen och lövträden måste ges en chans att växa upp!

Lena Ek

Ordförande Södra