facebooktwittermail d

Höga halter av miljögifter där slam sprids

Spridning av slam på åker kan vara en bidragande orsak till miljögifter i mjölk. Mjölkproducenter bör se till att slamspridning upphör, skriver Gunnar Lindgren med flera.

FOTO: MOSTPHOTOS

Tre rapporter från Naturvårdsverket, Livsmedelsverket respektive Socialstyrelsen tyder på ett oroande samband mellan slamspridning, miljögifter och förekomst av cancer.

Naturvårdsverkets rapport visar i vilka områden i Sverige där mest slam sprids. I Livsmedelsverkets rapport kan man se att de högsta halterna av flera svåra miljögifter, bland andra HCB, CB153 och p,p´-DDE, förekommer i mjölk från just dessa områden.

Socialstyrelsens rapport för åren 2013 och 2014, Cancerincidens i Sverige, visar att förekomsten av cancer hos kvinnor är högst i dessa områden och ökar.

Eftersom dessa miljögifter förekommer i slam är sannolikheten stor att slamspridningen är en bidragande orsak till att de återfinns i mjölken.

Ekologisk mjölk innehåller miljögifterna i ungefär samma omfattning som konventionellt producerad. Detta kan bero på att slamgifterna kan avdunsta och falla ner på intilliggande marker där slam inte spridits (WHO 2012).

Extra allvarligt är att modersmjölksersättning, som tillverkas av vanlig mjölk, enligt Livsmedelsverket innehåller dioxin, till och med i högre halter än i barnmat baserad på torsk!

Andra svåra miljögifter som har påvisats i mjölkfett av Livsmedelsverket är bland andra dioxiner, PFOA, PFHxA samt en rad bromerade flamskyddsmedel.

Flera av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara och återfinns i navelsträngsblod, men lagras också upp i kvinnans bröst. När hon ammar sjunker halten i bröstet men ökar hos barnet. Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB.

Dioxin är ett mycket allvarligt miljögift. Livsmedelsverket säger: Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför bör man utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten.

Höga halter av dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka hjärnans utveckling, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks även påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.

Enligt en undersökning hos Livsmedelsverket bidrog mjölk med hela 33 procent av vårt intag av dioxiner medan ”fet Östersjöfisk” bidrog med 7 procent!

På grundval av dessa fakta är det rimligt att mjölkproducenterna tar sitt ansvar och ser till att all slamspridning snarast avbryts. Naturligtvis kan det finnas andra källor som bidrar till gifthalterna i mjölken, men det kan inte berättiga ett aktivt utspridande av dessa gifter i form av avloppsslam som nu sker.

Gunnar Lindgren, Civilingenjör

Lars Odén, Civilingenjör

Lena Jarlöv, Arkitekt och Docent

Tord Melander, Journalist