facebooktwittermail d

Hinder för minskad vildsvinsstam måste bort

Vildsvinsplågan måste lindras. Nya regler som förenklar jakten och enklare sätt att sälja köttet är några av de viktiga steg som måste tas, skriver Magnus Oscarsson, (KD).

FOTO: MOSTPHOTOS/KD

Vildsvinsstammen i Sverige har ökat explosionsartat. Vildsvinen orsakar skador för miljonbelopp varje år. De största skadorna drabbar jordbrukarna, under 2016 uppgick förlusterna till 660 miljoner kronor. Vildsvinen står också för ett stort antal viltolyckor i trafiken, cirka 3 000 per år. 

Vildsvinspopulationen måste begränsas genom ökad jakt. Den effektivaste jaktmetoden för vildsvin är med åtel nattetid. Kameraövervakning av åteln underlättar jakten, men är i dag tillståndspliktig. Ett måste är förenkling av tillståndsgivningen för övervakningen. Det behövs även andra regeländringar för att underlätta jakt nattetid, till exempel möjlighet att använda rörlig belysning och mörkersikten.

En orsak till varför avskjutningen hittills inte har varit tillräcklig beror till stor del på svårigheter att enkelt nå ut till konsumenterna med köttet. Det finns i dag möjligheter för jägare att sälja kött från annat klövvilt direkt till konsumenter, en lokal butik eller restaurang.

Vildsvinskött måste först passera en vilthanteringsanläggning. Det finns ca 10 vilthanteringsanläggningar i Sverige. Kristdemokraterna föreslår att kravet på att köttet ska passera en vilthanteringsanläggning tas bort. Naturligtvis ska det fortfarande vara krav på att köttet ska genomgå trikintest. 

Idag tar staten ut en avgift på 110 kronor för varje trikintest. Kristdemokraterna föreslår att detta test ska vara gratis. Det är ingen stor kostnad för statskassan men en viktig signal till jägarna om att alla hinder för vildsvinsjakten ska undanröjas.

Kristdemokraterna vill se en reglering av klövviltutfodring i enlighet med LRF:s förslag.  En viktig del är att reglering av utfodring ska gälla specifikt för klövvilt, däribland vildsvin, som orsakar de största skadorna. Detta skapar möjligheter att stoppa avarter som exempelvis stora berg av sockerbetor som tippas i skogen.

Regeringen måste nu ta till sig kritiken som fanns mot förra förslaget och skyndsamt lägga fram en ny proposition som kan göra verklig skillnad för människor på landsbygden. I målen till livsmedelsstrategin talas det bland annat om att jordbruket ska bli mer lönsamt och att stärka konkurrenskraften. Vi kristdemokrater vill ta vårt politiska ansvar, vad vill landsbygdministern?

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna.