facebooktwittermail

Hästföretagare förbjuds fortsätta verksamhet

Två hästhandlare i södra Sverige har yrkesmässigt sålt hästar. Nu har en av dem fått djurförbud medan den andra förbjudits fortsätta sälja hästar. En tredje hästföretagare har fått tillstånd att driva ridskola indraget.

Tre hästföretagare har på kort tid stoppats att utöva sin verksamhet av myndigheterna. En av dem har dessutom fått djurförbud och måste göra sig av med hästarna.
Tre hästföretagare har på kort tid stoppats att utöva sin verksamhet av myndigheterna. En av dem har dessutom fått djurförbud och måste göra sig av med hästarna. FOTO: SHUTTERSTOCK

De tre fallen berör inte varandra utan gemensamt är att de varit föremål för myndigheternas kontroller upprepade gånger och att beslut i fallen kommit för samtliga på kort tid.

För en av dem har det gått så långt att länsstyrelsen nu utfärdat djurförbud. Beslutet gäller inte enbart hästar utan hästhandlaren förbjuds att handha alla djur. Senast tre veckor efter att ha tagit del av beslutet måste hästhandlaren ha gjort sig av med djur som ägs eller har skötts.

Beslutet kommer efter ett stort antal kontroller de senaste åtta åren.

Djurskyddskontrollerna har i många fall slutat med förläggande kring hästverksamheten och hästhållningen, sedan det förekommit brister på anläggning och magra hästar.

Slutligen utfärdade länsstyrelsen ett föreläggande med vite på en miljon kronor om hästhandlaren inte upphörde med att upplåta eller sälja hästar i större omfattning eller yrkesmässigt.

I början av 2020 begärde länsstyrelsen att förvaltningsrätten skulle utdöma vitet men någon dom har ännu inte kommit i den delen.

”Agerat som mellanhand”

Även den andra hästhandlaren har saknat tillstånd för att sälja hästar yrkesmässigt eller i större omfattning vid kontroller 2013 och 2017. En period fanns ett tillstånd men det drogs in i december 2019.

Länsstyrelsen har ansett att hästhandlaren ändå fortsatt köpa och sälja häst och beslöt därför i september i år att utfärda ett förbud så länge det inte finns de tillstånd som behövs. Beslutet kopplades till ett vite på 50 000 kronor för varje häst där hästhandlaren bryter mot beslutet.

Själv har hästhandlaren hävdat att denne numera bara fungerat som mellanhand i kontakter mellan köpare och säljare och inte haft några hästar uppstallade eller deltagit vid provridningar.

Beslutet om förbud överklagades till förvaltningsrätten som dock har avslagit överklagandet. Rätten menar att det av bland annat annonser framgått att det handlat om mer än ren förmedling. Rätten säger också att ingen trovärdig förklaring har lämnats till varför hästhandlaren stått som mottagare på de så kallade TRACES, hälsointygen som följer hästar som transporteras, som importerats till Sverige.

Ridskoleverksamhet upphör

Ytterligare en tredje hästföretagare i södra Sverige har fått sitt tillstånd att driva ridskola indraget av länsstyrelsen. I det fallet handlar det om upprepade brister i hästhållningen under flera år med bland annat trasiga staket, för små hagar och bristande daglig tillsyn.

Hästföretagaren överklagade beslutet om det indragna § 16-tillståndet och förvaltningsrätten beslöt att beslutet inte skulle verkställas i väntan på dom.

I förvaltningsrätten har hästföretagaren menat att det ibland händer saker både snabbt och oförutsett med hästar, till exempel med staket, men att alla påpekanden vid kontroller har åtgärdats.

Länsstyrelsen å sin sida har uppgivit att det aktuella fallet stuckit ut med ständigt förekommande brister och att det trots att området är ridskoletätt inte är vanligt med förelägganden med eller utan vite.

Förvaltningsrätten konstaterar att hästföretagaren vid upprepade tillfällen brustit i grundläggande krav för skötsel och tillsyn och avslår överklagandet. Rätten säger också att länsstyrelsens beslut ska gälla omedelbart, vilket betyder att ridskoleverksamheten måste upphöra.

För att bedriva annan hästverksamhet än ridskola behöver hästföretagaren söka nya tillstånd.