facebooktwittermail d

Harpestbakterie hittad i harkött

Ny forskning visar nu att även köttet hos haren kan innehålla den bakterie som orsakar harpest.

FOTO: STURE MARKSTRÖM

Harpest, eller tularemi, kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag. Det gäller också människa skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Harpest är också en av de vanligaste zoonossjukdomarna hos människa i Sverige.

För första gången påvisas nu att bakterien, Francisella tularensis, som orsakar harpest även kan finnas i harens muskulatur. Även vildsvin, rödräv, brunbjörn och järv kan ha antikroppar mot bakterien.

Rönen presenteras i en avhandling vid SVA och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

”Harpest är en komplex sjukdom som involverar ett stort antal värddjur liksom även fästingar och myggor, samt omgivande natur och vattendrag”, säger doktorand Gete Hestvik.

Känsliga djur

Sjukdomen förekommer i flera andra länder i Europa men olikheter i bland annat övervakning och rapporteringsplikt, variation i ekosystem och olika arter av vilda djur, myggor och fästingar som kan sprida sjukdomen gör direkta jämförelser svårt.

Skogsharar och ett flertal smågnagararter är mycket känsliga för infektion av harpest och drabbas ofta av akut sjukdom som snabbt leder till döden. Många kött- och allätare, som till exempel brunbjörn, järv, räv och vildsvin, insjuknar däremot inte alls eller drabbas av mild sjukdom.

Måste tillagas ordentligt

Människor får vanligen symptom som feber, huvudvärk och illamående.

”Att bakterien även visade sig finnas i muskulaturen hos infekterade harar innebär en risk för att människor kan smittas om de skulle äta otillräckligt tillagat harkött”, säger Gete Hestvik.

I studien hittades också några fältharar med kroniska förändringar i lungor och/eller njurar.

”Detta tyder på att de varit sjuka en längre tid, och eventuellt kan vara reservoarer för harpestbakterien i Sverige, något som beskrivits i andra delar av Europa.”

Antikroppar hos fler

Fynden av antikroppar mot harpestbakterien hos andra djurslag som vildsvin och rödräv menar forskarna kan användas för att övervaka sjukdomen över tid och om det är på väg att sprida sig till nya områden.

LÄS OCKSÅ: Unik studie kring vildsvin

LÄS MER: Grundlurades på jakträtter

Zoonoser och harpest

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.

Harpest finns i hela landet men framför allt i Svealand och Norrland.

Människa smittas oftast genom myggor men även via direkt kontakt med sjuka eller döda djur eller att man inandats smittoförande damm.

Källa: SVA