facebooktwittermail d

De tror på nollvision för arbetsolyckor

Papperskoncernen Ahlström-Munksjö satsar stort på säkra arbetsplatser. En vändpunkt var insikter man fick vid köpet av två fabriker i Asien.

– Man tänker att vi har fokus på säkerhet här, men igår hade vår fabrik i Indien gått 9 år utan arbetsolyckor, säger Rune Årnes, koncernansvarig för hälsa och säkerhet.

Förra året rapporterades drygt 28 000 arbetsskador till arbetsmiljöverket. Som vi tidigare skrivit, syns en stor uppgång i antalet dödsolyckor under första delen av 2019, vilket gjort att frågan nyligen lyftes av regeringen. En stor del i att förebygga dödsolyckorna är att arbeta förebyggande med alla sorters tillbud. Några som tror på en olycksfri arbetsplats är pappersföretaget Ahlström-Munksjö.

2011 gjorde Munksjö ett antal uppköp, både i Sverige och internationellt. Man såg över verksamheten och insåg att det fanns förbättringar att göra. Bland annat insåg man att de nya fabrikerna i Indien och Brasilien, hade färre tillbud än de nordiska.

– Vi var inte så bra som vi ville vara och bestämde oss för att förstärka säkerheten och att alla våra bruk ska vara certifierade.

Bra säkerhetssystem

Först satsade man på arbetsmiljöcertifieringen OHSAS18001 och certifierade 25 av koncernens verksamheter. Nu har man gått vidare och satsar på den nya ISO45001:2018 som kom i mars förra året. Hittills har åtta av anläggningarna certifierats.

– Att ha ett bra säkerhetssystem är ryggraden i den här verksamheten. Vi har ett relativt stort program och satsar på att jobba förebyggande, säger Rune Årnes.

Han förklarar att man arbetar med observationer. Genom att alltid registrera alla tillbud inom verksamheterna, kan man förebygga risker effektivt.

– Sista året har vi haft ungefär tio observationer per enhet. Vi ser att det fungerar, har man ordning och reda på säkerhet inom organisationen, så får man ordning och reda i det dagliga arbetet. Vi har till exempel väldigt lite nedtid på våra maskiner eftersom alla följer rutinerna, för både medarbetarna och maskinerna.

Engagemang är A och O

Det handlar mycket om engagemang, att få med sig hela personalen i säkerhetsarbetet.

– Ledningsgruppen startar alla möten med att prata om säkerhet och så gör vi även på golvet.

Man följer också upp engagemanget för säkerhetsarbetet inom företaget.

– Om 50 procent av våra anställda är engagerade, så betyder det att 50 procent inte är det. Då måste vi arbeta med det.

Programmet de arbetar efter bör ha goda förutsättningar att ta dem till målet tror Rune Årnes. Men förutsättningen är att alla arbetar aktivt med det på alla nivåer.

– Programmet är väldigt bra, om det felar så gör vi det helt enkelt för dåligt.

Några år kvar till noll

I dag ligger de på 1,7 tillbud som kräver medicinering, här räknas även de fall där man kan fortsätta arbeta samma dag.

– I år har vi ett mål på 1,4 men når vi 1,5 så är vi också nöjda. Kanske vi kan få en månad i år där vi är helt olycksfria.

När tror du att ni kan nå målet med noll arbetsolyckor?

– Det tar nog några år att nå dit, kanske tre till fem år. Det som är viktigt är preventivt arbete, säger Rune Årnes.

FAKTA

Av Ahlstrom-Munksjös 45 anläggningar globalt har 8 hittills certifierats med ISO45001:2018.

Den nya standarden, som offentliggjordes i mars 2018, bekräftar att certifierade verksamheter har spetskompetens och god praxis inom ledningssystem för arbetshälsa och säkerhet.

Certifieringen ska främja en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att tillhandahålla ett ramverk som gör det möjligt för organisationer att:

- Identifiera och minska riskerna inom arbetshälsa och säkerhet

- Minska potentialen för olyckor och arbetssjukdomar på arbetsplatsen

- Förbättra enligheten med gällande regler och lagstiftning

Ahlstrom-Munksjö har som mål att certifiera alla sina produktionsenheter med standarden senast under 2021.