facebooktwittermail d

Grotuttag inte så försurande

En ny unik studie pekar på att uttag av grot inte försurar marken så mycket som man tidigare befarat. Något som kan förändra svensk skogspolitik.

Det tas ut mycket grot, eller grenar, toppar och barr, ur svenska skogar för att användas som biobränsle. Det har bidragit till att Sverige i dag använder 50 procent förnyelsebara energikällor.

Det är en ökning på 33 procent jämfört med 1990.

Försurade marker

Men många har varit oroliga för att det ökade uttaget kan leda till försurade marker och vatten eftersom trädens gröna delar innehåller mer näring och ämnen som buffrar mot försurning än vad stamved gör.

Om groten får ligga kvar i skogen fyller den på markens förråd av näringsämnen och neutraliserar den syra som uppstår under trädens tillväxt.

Mindre risk än befarat

Men nu visar en ny avhandling av Therese Zetterberg från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet att risken med grotuttag kan vara mindre än befarat.

– Man har varit orolig för att grotuttag, som är jättenyttigt ur ett klimatperspektiv, kan orsaka en försurning, säger Therese Zetterberg till ATL.nu.

Studien var inriktad på vad som händer i mark och vatten. Forskarkollegor har också gjort barranalyser och tillväxtmätningar. Enligt dessa resultat växte inte träden sämre eller hade sämre vitalitet. Therese Zetterberg har undersökt långsiktiga effekter av grotuttag på olika platser runtom i Sverige. Trots att försöken visar att markens förråd av kalcium har minskat med upp till 50 procent på endast 20 år så växer träden ändå bra. Det finns mer än tillräckligt av kalcium för trädens behov.


– Tillväxtskillnader kan uppstå men de beror de på kväve, inte kalcium.
 

"Jättespännande resultat"

Therese Zetterberg påpekar att det kan innebära att skogsbranschen kanske måste tänka om.

– Det är jättespännande resultat. Den här studien är bara en pusselbit, men det ska bli mycket intressant att höra vad skogsbranschen säger om det här.

Askåterföringen

Bland annat kan det få effekt på askåterföringen. Behovet att återföra aska från eldade biobränslen till skogen, för att minska försurning, är kanske inte så stort som man har trott.

Försöken visade att marken blir något surare efter grotuttag, jämfört med traditionell avverkning, särskilt på försöksområdet i norra Sverige. Men markens möjlighet att motverka försurningen var ändå så pass god att den ekologiska betydelsen för vattenlevande organismer bedömdes som väldigt liten.