facebooktwittermail d

”Grannen har överklagat vårt startbesked”

Kan ett startbesked överklagas? Det beror på om du har behövt ansöka om bygglov eller inte. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut.

Hej Lisa, min ena granne B har överklagat byggnadsnämndens beslut om startbesked för vårt hus. Min andra granne Lennart säger att den första grannen inte har rätt att överklaga sådana saker. Vem har rätt, och vad händer nu?

Hälsningar Bygga ändå kanske

Hej Bygga ändå kanske, och tack för en högaktuell fråga.

Om du vill göra någonting som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan så får du inte påbörja detta någonting förrän byggnadsnämnden har meddelat dig ett startbesked. För att få ett startbesked ska du kunna bevisa att ditt projekt kan antas uppfylla kraven i lagstiftningen. Det viktigaste syftet med ett startbesked är att säkerställa byggnationens tekniska egenskaper. Om ett bygge inte uppfyller kraven på exempelvis utrymningsvägar eller brandsäkerhet brukar startbesked inte beviljas.

Grannen Lennart har rätt på så sätt att lagtexten är tydlig med att ett beslut om startbesked endast får överklagas av sökanden eller anmälaren i ärendet. Men domstolen har i flera fall i vägledande domar kommit fram till att även andra, exempelvis grannar, kan ha rätt att överklaga beslut om startbesked. Detta gäller dock endast i de fall där beslutet kan kränka civila rättigheter enligt Europakonventionen, och där det saknas möjligheter att få sina rättigheter prövade på annat sätt genom svensk rätt. Om en åtgärd kräver bygglov brukar grannar anses ha en möjlighet att överklaga bygglovet, varpå det oftast saknas anledning att låta dem överklaga även själva startbeskedet. För åtgärder som inte kräver bygglov kan dock utgången bli en annan. Frågan är komplicerad, även för jurister.

Mark- och miljööverdomstolen bedömde nyligen i ett mål att en boende inte hade rätt att överklaga ett startbesked för ändringar av bärande konstruktion i ett flerbostadshus, en åtgärd som normalt kräver anmälan. Domstolen ansåg då att den boendes invändningar mot startbeskedet tog sikte på olägenheter som uppstod till följd av de arbetsmoment, men inte det slutliga resultat, som beslutet om startbesked gav upphov till. Högsta domstolen har dock beviljat prövningstillstånd i målet och utgången är därför inte slutlig, sannolikt får vi närmare besked om klagorätten vad gäller bygglovsbefriade åtgärder inom kort.

Oavsett om prövningsmyndigheten bedömer att din granne har rätt att överklaga startbeskedet eller inte så tar de sannolikt ställning till det först i sitt avgörande, vilket meddelas först efter flera månaders handläggningstid. Detta beslut kan sedan överklagas vidare. Det kan alltså ta tid innan frågan blir slutligt avgjord.

Startbesked får verkställas direkt oavsett om de överklagas, vilket innebär att du får lov att påbörja åtgärderna omedelbart. I ditt fall blir det så snart beslutet om bygglov får verkställas, fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts oberoende av om det överklagas. Om du påbörjar din byggnation innan beslutet är slutligt gällande så sker det dock på egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt. Håller tummarna för dig, och för framtida nyanseringar i Lennarts rådgivning.

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu