facebooktwittermail d

FSC en garanti för hållbar utveckling

I ett öppet brev den 30 november från Skydda skogen och 70 FSC-certifierade företag i Europa uttrycks en oro för att skyddsvärda skogar avverkas i Sverige och samtidigt ifrågasätts värdet av FSC-certifieringen. Sveaskog välkomnar den ideella naturvårdens engagemang runt vårt skogsbruk, men vi delar inte den bild av svenskt skogsbruk som brevet förmedlar, skriver Olof Johansson, Sveaskog.

FSC-certifieringen är frivillig och ligger till grund för ett långsiktigt hållbart brukande av skogarna. Sedan slutet av 1990-talet har närmare hälften av skogsmarksarealen i Sverige anslutits till FSC och naturvården har tagit viktiga steg framåt.

Mängden död ved i våra skötta skogar, som vi vet är så viktigt för en mängd hotade arter, har i stort sett fördubblats och arealen som undantas från aktivt skogsbruk har kraftigt ökat genom att skogsägare frivilligt avsatt stora arealer för naturvården. Denna utveckling beror till stor del på FSC-certifieringen.

Skogsbruk är en avvägning mellan olika intressen – ekonomiska, sociala och ekologiska. Inom Sveaskog har vi ett omfattande naturvårdsarbete. Bedömning av naturvärden sker alltid innan avverkning för att säkerställa att höga naturvärden inte går förlorade och vi avsätter en femtedel av våra skogar för naturvård.

Vi anser att detta skapar en bra balans med de värden som skogsbruket ger i form av exportintäkter och arbetsmöjligheter.

Samtidigt kan vi bevara den för skogen och människan så viktiga biologiska mångfalden och möjliggöra friluftsliv och avkoppling genom ett varierat skogsbruk. FSC-certifieringen avspeglar allt detta och utgör en trygghetsgaranti för hållbar utveckling för alla som köper produkter som härstammar från våra skogar.

FSC är också ett utmärkt exempel på hur olika aktörer från skogssektorn, miljörörelsen och andra intressenter har kunnat samlas i en konstruktiv dialog för att gemensamt arbeta för en kontinuerlig förbättring.

I dessa tider behövs detta mer än någonsin då de viktiga samtalen om hur vi bäst tar hand om vår skogliga rikedom har tillåtits bli så polariserade som de är i dag.

Vi kommer inom kort att skicka brev till alla de 70 företag som skrivit under Skydda skogens upprop och där närmare förmedla vår bild av FSC-märkningen och de synpunkter som har framförts på vårt skogsbruk.

Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog