facebooktwittermail

Frivillig naturvård ska kartläggas

Skogsstyrelsen vill veta vilka frivilliga naturvårdsinsatser skogsägare gör. I dagarna går en enkät ut till skogsägare till 1000 brukningsenheter.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Arealen frivilliga avsättningar i skogen var 2010 1250000 hektar. Som ett etappmål för Levande skogar har regeringen beslutat att arealen ska öka med 200000 hektar till 1450000 hektar till 2020. Därför skickar Skogsstyrelsen i dagarna ut en enkät för att kartlägga omfattningen av de frivilliga avsättningarna.

– 1,2 miljoner hektar är mycket mark och ett viktigt bidrag till miljöarbetet i skogen. Men för att kunna synliggöra det arbetet behöver vi svar på enkäten, säger Svante Claesson på Skogsstyrelsen.

Samlar information

Myndigheten ska även ge sig ut i skogen och titta på en del frivilliga avsättningar som markägarna uppger att de gjort, för att samla in information om naturvärden.

– Syftet är att ta fram statistik för att beskriva frivilliga avsättningar och vad de innehåller. Sedan ska vi göra en nationell sammanställning, säger Svante Claesson.

Kartläggningen har två viktiga uppgifter. Förutom att få reda på hur stor areal skogsägare har avsatt frivilligt vill även myndigheten visa hur frivilliga avsättningar bidrar till miljömålet Levande Skogar.

Hoppas på fler svar

När Skogsstyrelsen förra gången frågade skogsägarna om frivilliga avsättningar, 2008/2009, var det bara hälften som svarade på enkäten. Det gör att resultatens tillförlitlighet och användbarhet minskade.

– Våra skattningar blir osäkra och det kan vara så att det fanns mer eller mindre frivilliga avsättningar i skogarna, säger Svante Claesson på Skogsstyrelsen.

Nu hoppas myndigheten på en större svarsfrekvens när enkäten går ut till skogsägare till 1000 brukningsenheter.

– Vi hoppas att skogsägarna ska känna sig trygga med att svara. Vi kommer inte att ha några åsikter om man avsatt rätt eller fel och det här arbetet har ingen koppling till arbetet med formellt skydd, säger Svante Claesson.

De stora skogsägarna, bolagen, kommer också att få frågan, men inte genom en enkät.

De enskilda enkätsvaren är sekretesskyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Resultaten används och sammanställs för statistiska ändamål. Enskilda svar kan inte utläsas.

Levande skogar

Regeringen har fastställt nio preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande skogar:

• Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

• Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.

• Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

• Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

• Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

• Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.

• Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

• Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

• Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Tillsammans med miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder och formellt skydd, är frivilliga avsättningar viktiga för arbetet med miljömålet Levande skogar.

Källa: www.miljomal.se, Skogsstyrelsen

LÄS OCKSÅ: EU-parlamentet närmare nordisk skogslinje

PREMIUM: Hög kostnad för tjäderanpassning

PREMIUM: Bucht: Självklart att betala för nyckelbiotoper