facebooktwittermail d

Frankrike med på nordisk skogslunch

BRYSSEL

Skogsländerna kring Östersjön lobbar för sin skogsmodell inför klimatförhandlingarna.

I samband med det pågående jordbruksministerrådet träffades Sverige, Finland, baltstaterna och Frankrike över lunch för att prata skog. Det officiella temat var skogens möjligheter i omställningen till en biobaserad ekonomi. Men syftet var att skaffa allierade i kampen mot ökat EU-inflytande över skogen.

För länder där skogen ses som en industrisektor är det viktigt att skapa stöd för en skogspolitik som inte begränsar den enskilda nationens handlingsutrymme vad det gäller avverkning. Den inställningen förenar Sverige, Finland, Baltikum och Tyskland. Frankrikes inställning är mer oklar. Jordbruksminister Stephan Le Foll deltog inte i lunchen, landet representerades av tjänstemän.

– Vi bjöd in dem enkom för att Frankrike ska få lyssna på hur vi som är skogsländer ser på frågan. Det finns en strategi kring att bjuda in länder som kanske inte alltid är så där självklart var de står, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Referensnivåer för skog

För att EU ska nå satta klimatmål krävs det att både jord- och skogsbruk aktivt involveras i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och öka upptaget av dem. EU-kommissionen har föreslagit att det ska sättas referensnivåer för avverkning av skog. De ska fungera som utgångspunkter när man mäter om ett land håller sig till utsläppsmålen eller inte.

EU-kommissionen vill kunna ändra de nationella referensnivåerna, något som av företrädare för den svenska skogsindustrin uppfattats som att ett avverkningstak skulle sättas på EU-nivå. För Sven-Erik Bucht råder det ingen tvekan om var Sverige, och andra skogsbrukande länder, står i frågan.

– Vi som har mycket skog vill att skogen absolut ska regleras på nationell nivå.

Beredningen av EU-kommissionens förslag om hur jord- och skogsbruket ska bidra till klimatmålen har precis börjat i Rådet och EU-parlamentet.