facebooktwittermail d

Replik: Andra samhällsintressen väger tyngre

Trelleborgs kommun har valt att tacka ja till en etablering av en så kallad Vårdinrättning bland annat för att det renderar ett stort antal nya arbetstillfällen – hälften av marken har dessutom varit planerad för industri sedan 1992, skriver kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin i en replik.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Trelleborgs kommuns totala markyta utgörs i dag av cirka 85 procent högklassig jordbruksmark och 1 procent skog. Jordbruksmarken är en nationell angelägenhet men det är även etableringen av ett fängelse som dessutom bedöms som väsentligt samhällsintresse.

Trelleborgs kommun har valt att tacka ja till en etablering av en så kallad Vårdinrättning.

Vi gör det för att kommunen ser det positiva i en etablering som bland annat renderar ett stort antal nya arbetstillfällen men också för att ta ett samhällsansvar. Den föreslagna platsen är ur ett helhetsperspektiv, samt utifrån Kriminal­vårdens olika kriterier, den mest lämpliga i Trelleborgs kommun.

Det aktuella området gränsar i dag till stora verksamhetsbyggnader, som två växthus på vardera 8 hektar samt större lokaler för tillverkning och lager. Området är alltså inte främmande för större och tätare bebyggelse.

I västra delen av detaljplanen medges en maximal byggnadshöjd på 22 meter men i större delen av detaljplanen är högsta byggnadshöjd 12 meter. I befintliga, intilliggande detaljplaner är i nuläget högsta höjd 16 meter men den huvudsakliga höjden 12 meter. Genom att låta byggnadshöjden öka kan mindre yta jordbruksmark tas i anspråk.

I detaljplanen möjliggörs även en utbyggnad av ytterligare ett växthus om 8 hektar – en större sammanhängande byggnad än fängelset. Den tar också jordbruksmark i anspråk. Detta växthus är en utökning av en befintlig anläggning.

Detta är inget som artikelför­fattarna lyfter fram i sin artikel, som därmed kan tolkas som kritik mot ett fängelse snarare än kritik mot etablering på jordbruksmark i allmänhet.

Att arbeta fram och anta en detaljplan tar ett till två år. Arbetet med etableringen av ett fängelse i Trelleborg har pågått längre än själva detaljplanearbetet. Det inleddes sommaren 2020 då en avsiktsförklaring mellan kommunen och Kriminalvården undertecknades.

Därefter har ärendet hanterats enligt kommunens normala process med beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Alla steg som Plan- och bygglagen kräver för detaljplaneprocessen har följts. Detaljplanen är just nu ute på det formella samrådet.

Jag vill även ta med det faktum att drygt hälften av marken varit planerad för industri sedan 1992 samt att resten funnits med i kommunens fördjupade översiktsplan sedan 2014.

Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande, Trelleborg

LÄS OCKSÅ: Prima jordbruksmark bebyggs – ska bli fängelse