facebooktwittermail d

Förlegade regelverk drabbar företagen

När förutsättningarna förändras riskerar lagar och regler att bli otidsenliga. Detta drabbar företagen, inte minst inom lantbruket. En oberoende utvärdering av regelverken är nödvändig för Sveriges konkurrenskraft, skriver Andrea Femrell och Tomas Lööv, Näringslivets regelnämnd.

I regeringsformen finns det krav på att riksdagens utskott ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter för företag mycket sällan. Risken är stor att detta leder till kostsamma och ineffektiva regelverk - vilket kan hämma svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, och de drygt 300 000 medlemsföretag vi representerar är inte ensamma om den analysen. OECD har upprepade gånger lyft utvärderingars betydelse för att uppnå effektivare regelverk.

NNR har nyligen presenterat rapporten "Systematisk utvärdering – politiskt ansvarstagande för effektivare regler". I den presenteras hur Sverige hanterar frågan om utvärdering av regelverk som berör företag och tre fallstudier över regelverk som funnits länge och där företagen upplever att det finns problem.

Fallstudierna, som handlar om kontrollavgifter för personalliggare, vattenskyddsområden och förprövning av djurstallar, är alla exempel på när företagare berörs av byråkrati och kostnader trots att de vill göra rätt.

Opensten Bondgård, ett familjeföretag i tredje generation är ett av de företag som berättar om sin verklighet i rapporten. Mjölkbönder är utsatta för hård konkurrens och för att spara kostnader önskade

Företaget ville använda en ny typ av väggelement i sin nya stallbyggnad. Länsstyrelsen i Västra Götaland krävde att få se certifikat för brandsäkerhet enligt svensk standard, trots att väggelementen under många år redan används runt om i Europa och därmed följer de krav som följer av produktsäkerhet på den inre marknaden.

Alternativet Länsstyrelsen kunde tänka sig godkänna var en lösning som skulle kosta 250 000 kronor mer ­ mycket pengar i en hårt pressad bransch.

Av en händelse fick familjen på Opensten Bondgård kännedom om ett djurstall beläget i Stockholms län som byggts med samma typ av väggelement, och som hade godkänts av Länsstyrelsen där. Trots att de meddelade detta till Länsstyrelsen i Västra Götaland tog det ytterligare ett halvår innan företaget äntligen fick byggnaden godkänd. Då var det redan januari ­ och långt efter att korna stallats in över vintern i en halvfärdig lada som fick täckas så gott det gick.

Gemensamt för de fallstudier presenteras i rapporten är att den översyn av reglerna som skett har utförts av myndigheter som även har uppdrag att tillämpa regelverket.

Vi anser att utvärderingar måste göras av en oberoende part på grund av risken för intressekonflikter och att det inte ska vara möjligt att avgränsa bort frågor som är naturliga att fånga upp.

Samhället spenderar enligt skattningar runt 300 miljarder kronor per år på åtgärder som tillsyn, utvärdering och revision. Pengar saknas inte, men det krävs tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och inom vilket tidsintervall.

Om Sverige ska få Europas lägsta arbetslöshet och lyckas på exportmarknaderna måste krångliga och otidsenliga regler utvärderas och reformeras.

Andrea Femrell, vd Näringslivets regelnämnd

Tomas Lööv, Rapportförfattare och sakkunnig Näringslivets regelnämnd