facebooktwittermail d

Finansiering behövs för fortsatt öppen skogsdata

Myndigheter tillsammans med forskare från bland annat SLU och företag agerar för ny satsning på nationell laserskanning av Sveriges skogar.

FOTO: ANN LINDÉN

Det är en investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Sedan ungefär ett år tillbaka finns rikstäckande analys- och planeringsunderlag tillgängliga i form av olika kartor. Kartorna beskriver 97 procent av Sveriges skogar och kan vara till nytta för såväl skogsnäring som myndigheter.

Samlad data

Dessa skogliga grunddata har tagits fram genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

Kartorna kan möjliggöra en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen enligt SLU.

– Vi vet nu i princip hur skogen ser ut överallt - hur höga träden är, hur tätt de står och vilken volym de har - och vi kan se hur skogen samspelar med mark, miljö och klimat. Våra beräkningar visar att samhällsnyttan är stor - varje satsad krona ger 50 till 100 gånger tillbaka, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen till SLU.

Behöver uppdateras

Eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande. Därför behöver en nationell laserskanning genomföras regelbundet. Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, SLU, Skogforsk och representanter för skogsbruket träffades nyligen för att diskutera förutsättningarna för detta.

Och enligt Herman Sundqvist finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data.

Nu vill man genom att uppmärksamma projektet, säkerställa finansiering för fortsatt öppen data och för en ny laserskanning 2018.