facebooktwittermail d

Fem fällda vargar hade missbildningar

Av de nitton vargar som SVA obducerat efter licensjakten hade fem medfödda missbildningar som bettfel och kotmissbildningar.

Två hade även hudförändringar orsakade av rävskabb och en hade en äldre skottskada orsakad av hagel, enligt SVA-rapporten.

Totalt avlossades 53 skott mot de 19 vargarna, varav 29-30 skott träffat djuren.
Av de total 53 avlossade skotten har 20 skott träffat inom det som allmänt accepteras som ett jägarmässigt träffområde, som vitala organ och hjärta eller lungor, och som normalt leder till en snabb död, enligt rapporten.

Totalt fälldes nitton vargar, varav elva hanar och åtta honor.
Inga fynd av dvärgbandmask har gjorts. ATL.nu