facebooktwittermail

Därför kan du behöva betala fakturan från Lantmäteriet

En faktura för en förrättning som aldrig har beställts väcker flera frågor. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt förklarar.

Hej, Lantmäteriet har beslutat att debitera mig för en förrättning som jag aldrig har beställt, hur kan det bli så? Om jag överklagar deras beslut, riskerar jag då att få betala rättegångskostnaderna i Mark- och miljödomstolen om jag förlorar målet?

Anders

Hej Anders, tack för att du läser och skriver till spalten! Det är alltid en strid ström med frågor till spalten om de oförutsebara kostnader som kan följa på en Lantmäteriförrättning, det kan ju peka på en otydlighet hos myndigheten?

Ett ärende hos Lantmäteriet, som kallas förrättning, angår oftast fler parter än sökanden. Förrättningsbeslutet i frågor som exempelvis servitut och bestämning av fastighetsgränser påverkar ju ofta rättsläget även för andra än sökanden, vilka då också måste få tillfälle att lämna sin inställning i ärendet. Dessa berörda parter kallas sakägare, och kan bestå av fastighetsägare och nyttjanderättshavare med flera.

Det finns olika regler om hur kostnaderna för en förrättning ska betalas. Vilka som gäller i ditt fall beror på vilken åtgärd som ansökan till Lantmäteriet gäller. Generellt kan dock sägas att kostnaderna för en förrättning fördelas mellan sakägarna. Det är främst om en ansökan avvisas eller ställs in på grund av att en förrättning inte kan genomföras, som sökanden enligt huvudregeln ska stå alla kostnaderna.

Det finns dock undantag även här som säger att kostnaderna i stället ska fördelas mellan sakägarna. Det finns till och med en dom från Högsta domstolen om att en ny fastighetsägare som återkallar en förrättning som den tidigare ägaren ansökt om, är skyldig att betala förrättningskostnaderna trots att denne inte ansökt därom.

Om man vill fördela kostnaderna på annat sätt än som följer av lagen kan sakägarna göra en överenskommelse om fördelning av förrättningskostnaderna.

Som sakägare i en förrättning kan du därför behöva betala för en förrättning du aldrig har beställt, om du inte har en överenskommelse som säger något annat.

För att få en överprövning av Lantmäteriets beslut i sakfrågan, inklusive den andel av förrättningskostnaderna som din fastighet har tilldelats i beslutet, måste du överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen inom den tid som anges i Lantmäteriets beslut. I vissa mål, som beslut om ledningsrätt och mål om ersättning vid inlösen med mera, riskerar man inte som klagande att behöva betala sin motparts kostnader vid denna överprövning. I de flesta andra mål gör man dock det, och får man inte framgång med sin överklagan så riskerar man att få betala inte bara sitt eget eventuella ombuds kostnader utan även motpartens.

Därför kan det vara klokt att i dessa mål anlita jurist som kan ansöka om rättsskydd.

För att få en överprövning av Lantmäteriets fakturabelopp måste du överklaga fakturan till Mark- och miljödomstolen inom den tid som anges i beslutet om debitering. I dessa mål är utgångspunkten att varje part normalt ska bära sin egen rättegångskostnad, du riskerar därför inte att behöva betala Lantmäteriets kostnader vid denna överprövning, Anders.

Om det finns skäl till det kan dock du som sakägare få ersättning för dina rättegångskostnader av staten eller kommunen om du vinner målet.

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & Co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu