facebooktwittermail d

EU väntas stoppa oreglerade nivåer av PFAS i avloppsslam

Det pågår ett stort arbete för att minska förekomsten av högflourerade ämnen, så kallat PFAS, i samhället. Nu har nya gränsvärden för PFAS i livsmedel införts och stramare regler för slam som sprids på åkermark väntas.

Innehållet av PFAS i avloppsslam som sprids på åkermark kan bli reglerat i ett nytt direktiv från EU.

Tebbe gödselspridare gödselspridning med vågceller.
Idag finns ingen reglering av PFAS i avloppsslam som sprids på åkermark. Men EU-kommissionen är på väg att ta fram ett förslag till nytt slamspridningsdirektiv. FOTO: FREDRIK STORK

Det finns för närvarande ingen reglering av PFAS (högflourerade ämnen) i avloppsslam som används för spridning på åkermark. Men nu arbetar EU-kommissionen mot att ta fram ett förslag till nytt slamspridningsdirektiv.

Har varit föremål för debatt 

Enligt Maximilian Lüdtke, handläggare på Naturvårdsverket, är det troligt att gränsvärdena för metaller i slam sänks och att PFAS blir reglerat på något vis.

– Om det kommer i form av gränsvärden eller någon annan form av reglering vet vi inte än. Det skulle också kunna bli ett övervakningskrav att följa utvecklingen över tid för att kunna ta beslut om gränsvärden när kunskapsbilden ser bättre ut.

Reglerna kring slam har varit föremål för debatt och flera utredningar under årens lopp. Men det nationella regelverket med gränsvärden för slam har inte uppdaterats sedan 1990-talet. Det innehåller lägre gränsvärden för metaller i slam än det ännu äldre EU-direktivet från 1986. Men inget av dem har alltså någon reglering av PFAS-innehåll.