facebooktwittermail

”Enklare för bönderna som ska göra jobbet”

Enklare regler skulle göra miljöersättningen mer attraktiv att söka. Vi vill bidra till att lantbrukarna fortsätter att hålla våra värdefulla naturbetesmarker öppna, skriver Mirja Hjers och Olof Johansson.

FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jordbruket producerar inte bara mat utan också miljötjänster som biologisk mångfald, bördig jordbruksmark och skötsel av kulturvärden till nytta för hela samhället. Betesmarker och slåtterängar är beroende av att det finns lantbrukare som sköter dem. Lantbruksföretagen är i sin tur beroende av rätt förutsättningar och en jordbrukspolitik som kompenserar för de efterfrågade miljötjänsterna.

Vi föreslår enklare regler för att sköta markerna.

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag till hur Sverige ska utforma jordbrukspolitiken under nästa budgetperiod med början 2023.

Den viktigaste utgångspunkten har varit att politiken ska styras av resultat och inte av rädsla för att göra fel. Enklare regler är avgörande för att nå resultat.

Åtagandeplanerna kan avskaffas. Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar är den viktigaste ersättningen för bevarandet av biologisk mångfald och kulturmiljöer i odlingslandskapet. För att kunna få stöden har lantbrukaren behövt följa så kallade åtagandeplaner.

Vi har utvärderat nyttan och kommit fram till att många lantbrukare inte använder planerna då man har effektivare sätt att planera hur betesmarkerna ska skötas. Det har också visat sig att likvärdiga marker har haft olika planer som inneburit att kostnaderna för skötseln varierat medan ersättningarna legat på samma nivå.

Under arbetet med att ta fram förslaget har Jordbruksverket bland annat samverkat med länsstyrelserna som har många kontakter med lantbrukarna och på nära håll följer utvecklingen och statusen i betesmarkerna. Tillsammans har länsstyrelser och lantbrukare mycket samlad kunskap och praktisk erfarenhet.

Vi bedömer att de allra flesta marker kan skötas med stöd av generella skötselvillkor utan att miljövärden går förlorade. Många lantbrukare har lång erfarenhet och hämtar information de behöver från flera olika håll.

Genom att förenkla, och göra miljöersättningen mer attraktiv att söka, vill vi bidra till att lantbrukarna fortsätter att hålla våra värdefulla naturbetesmarker öppna. Målet är att det ska bli enklare och mer rättvist.

För att generella villkor ska fungera krävs dock en förstärkt budget för kompetensutveckling. Insatser ska finnas för dem som behöver rådgivning samt riktas till lantbrukare som har marker med särskilt höga skyddsvärden.

Vårt förslag ger enklare och rättvisare regler för lantbrukarna som kan känna sig trygga med att inte göra fel. Det ger också en god förutsättning för att nå målen i livsmedelsstrategin genom att betesmarkerna sköts och kan fortsätta bidra till en uthållig livsmedelsproduktion i Sverige.

Mirja Hjers

Chef för EU-stödsavdelningen

Olof Johansson

Chef för jordbruks- och analysavdelningen

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


SkogVäxtodling