facebooktwittermail d

Dyrbar svensk skog på export

Volymerna har sjunkit men värdet av skogsindustrins export har stigit under första halvåret i år, enligt Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Skogsindustrins exportvärde har stigit med fyra procent under årets första sex månader, trots att volymerna minskat. Exportvärdet av sågade trävaror och pappersmassa har ökat mest.

Produktionen inom massaindustrin har fortsatt att öka. Visserligen sker en viss minskning i total export, men exporten till EU fortsätter att stiga.

Sämre läge

När det gäller pappersproduktionen är läget sämre. Hittills i år har produktionen minskat med två procent. Grafiskt papper uppvisar det snabbaste fallet men även produktionen av förpackningspapper har minskat hittills i år.

Även exporten fortsätter att sjunka, men exporten till EU ökade något under första halvåret.

Hemmamarknaderna växer

"Världsekonomin fortsätter att utvecklas relativt svagt. Sverige tillhör de industriländer vars ekonomier utvecklas starkast, där hemmamarknaderna växer, medan exportutvecklingen hämmas av en ljummen världskonjunktur", säger Mats Kinnwall som är chefekonom vid branschorganisationen Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Förbättrad svensk konkurrenskraft

Produktionen av sågade trävaror fortsätter att öka i år, men efterfrågan motsvarar inte utbudet. Den för svenska sågverk gynnsamma valutasituationen med en svag krona har dock förbättrat deras konkurrenskraft.

Enligt Konjunkturinstitutets förtroende- och orderstockindikatorer kan konjunkturen vara på väg att förbättras.

Till orosmolnen hör den försvagade konjunkturen i Kina och situationen i Egypten där de köpande företagen har brist på dollar.

Det är framför allt sågverken i södra Sverige som ökat sin produktion. För att hålla nere råvarukostnaderna har importen av timmer från Norge ökat till nya rekordnivåer de senaste månaderna.

Den svenska sågverksproduktionen beräknas bli 17,9 miljoner kubikmeter i år.