facebooktwittermail d

Dom om fjällnära skog: 18 miljoner till markägare

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger skogsägarna rätt. Staten måste betala ersättning när ansökan om avverkning av fjällnära skog avslås. Och ersättningen ska vara densamma som vid naturreservat, vilket i de aktuella fallen betyder 18,6 miljoner kronor.

Kalhygge med plantage i fjällnära skog. Bilden visar kanten på jättehygget upptaget i början av 1980-talet.
Kalhygge med plantage i fjällnära skog. Bilden visar kanten på jättehygget upptaget i början av 1980-talet. FOTO: TOR LUNDBERG TUORDA / NATURFOTOGAFERNA /IBL BILDBYRÅ

Bakgrunden till målen är att Skogsstyrelsen nekat ett antal skogsägare i Västerbotten att avverka, eftersom skogen betraktas som skyddsvärd ur miljösynpunkt. De aktuella fastigheterna ägs av Sorsele Övre Allmänningsskog, Tärna-Stensele Allmänningsskog samt av privatpersonerna Hanna och Albin Holmberg.

Staten har ansett att det inte är pågående markanvändning i de aktuella områdena – och att den därför inte behöver ersätta skogsägarna. Markägarna var av en annan åsikt och hade krävt sammanlagt drygt 18 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen i Umeå tingsrätt går helt på markägarnas linje och konstaterar att skogsbruk handlar om pågående markanvändning oavsett om markägaren planterar, avverkar eller bara låter skogen stå och växa till sig. På produktiv skogsmark bedrivs skogsbruk om inget annat är bestämt.

Svårföryngrat

Domstolen skriver att det historiskt visserligen varit svårt att framgångsrikt föryngra skog inom det fjällnära området. Men med dagens metoder är det större möjligheter att få en bra återväxt efter en avverkning genom trakthuggning.

Därmed står det klart att Skogsstyrelsen ska ersätta markägarna när myndigheten säger nej till avverkning. Frågan är bara med hur mycket. Markägarna och staten har haft olika uppfattning.

Domstolen skriver i domen att det faktum att staten inte valt att bilda naturreservat inte kan gå ut över markägarna. De ska få lika mycket pengar ändå, eftersom den enskilde markägaren påverkas på samma sätt. Det betyder intrångsersättning, med sedvanligt påslag om 25 procent.

Värderingsmetod

Domstolen väljer att luta sig mot den värdering som gjorts av statens värderare, som använt avkastningsmetoden och ortsprismetoden. Det är ett vedertaget tillvägagångssätt och betyder att staten ska betala ersättning på 18,6 miljoner kronor.

Tärna-Stensele Allmänningsskog är den skogsägare som får mest pengar, drygt 12 miljoner kronor.

Staten ska också stå för motparternas rättegångskostnader på drygt 700000 kronor.

Om någon part önskar överklaga domen, ska det ske inom tre veckor.

Ersättningar:

Staten ska ge ersättningar till skogsägarna. Betalning ska ske senast en månad från att dom i målet har vunnit laga kraft. Staten ska också betala ränta från det datum skogsägarna fick avslag på sin avverkningsansökan.

Sorsele Övre Allmänningsskog: 378 192 kronor

Hanna och Albin Holmberg: 1 375 636 kronor

Sorsele Övre Allmänningsskog: 690 222 kronor

Tärna-Stensele Allmänningsskog: 12 373 350 kronor

Sorsele Övre Allmänningsskog: 3 763 855 kronor

Totalt: 18,6 miljoner kronor plus ränta

Rättegångskostnader:

Staten ska stå för sina egna kostnader samt betala övriga parters kostnader för rättegången.

Sorsele Övre Allmännigsskog: 140 115 kronor

Hanna och Albin Holmberg: 179 174 kronor

Sorsele Övre Allmänningsskog: 134 850 kronor

Tärna-Stensele Allmänningsskog: 215 394 kronor

Sorsele Övre Allmänningsskog: 194 459 kronor

Totalt: 723 877 kronor plus statens egna kostnader för rättegången.