facebooktwittermail

Djurbönder, kräv effektivare slakterier

I torsdags presenterade Jordbruksverket sin analys av kostnaderna för djurskyddsreglerna inom grisproduktionen. Den väckte, milt sagt, uppmärksamhet, och kommenteras av Grisföretagarnas ordförande och vice ordförande i Synpunktenartikeln.

Samma dag presenterade Jordbruksverket också en annan rapport, med rubriken Tufft för svenska köttproducenter i konkurrensen inom EU. Den spänner över perioden 1990-2009 och fokuserar bland annat på slakteri- och styckningsföretagen. Den förtjänar också att läsas. Det är nämligen svårt att förklara den svenska animalieproduktionens nedgång utan att ta med ledet efter primärproduktionen.

Jordbruksverket konstaterar i rapporten, om än med reservationer för den använda metodens träffsäkerhet, att konkurrensen hårdnat inom primärproduktionen och detaljhandeln men att motsvarande skärpning inte finns i slakteri- och styckningsledet.

Under perioden har branschen omdanats kraftigt. Den bondekooperativa slakten har försvunnit och numera är det aktiebolag som slaktar och styckar. Oavsett vilket så tycks animalieproducenterna inte ha eller ha haft något större inflytande över avräkningspriserna.

Antalet slaktade djur har minskat men antalet slakterier har inte gjort det. Här finns en skillnad mellan nöt- och grisslakt: för nötslakten har mycket små och nischade slakterier tillkommit, något som inte skett på grissidan.
Stordriftsfördelarna är mer påtagliga vid grisslakt.

Bristande konkurrenstryck har gjort att grisslakten inte hänger med och betalningen till producenterna släpar efter - det är bara att jämföra svensk, tysk och dansk notering.

En annan fråga är om vi vill ha jätteslakterier bemannade med låglönearbetare från Östeuropa som arbetar i högt uppdrivet tempo. Det handlar väl inte bara om djuromsorgen, utan även om slakteriarbetaromsorgen?

Men sådan går det väl inte att få betalt för heller. Av slakt- och styckningsledet måste animalieproducenterna trots allt kräva effektivisering och, inte minst, produktutveckling. Olika kvaliteter på såväl produkten som på produktionen måste skapas och tydliggöras för konsumenten så blir han eller hon villig att betala för den önskade varan.Lars Vernersson