facebooktwittermail

Detta vill högnivågruppen

Landsbygdsministerns högnivågrupp för jordbrukets konkurrenskraft har avslutat sitt arbete.

Gruppen, med representanter för näringen, forskningen, politiken och staten, bildades förra året av Eskil Erlandsson för att hitta vägar till ett starkare svenskt jordbruk.

Den sammanfattning som gjorts av gruppens diskussioner beskriver kända problem och välbekanta, allmänt hållna lösningar.

För näringen föreslås bland annat ökat samarbete mellan jordbruksföretag, bättre marknadsföring av svenskproducerat och en bättre fungerande marknad för insatsvaror.

Minska krånglet


Myndigheterna uppmanas att minska regelkrånglet och bli mer flexibla i sina lagtolkningar. Politikerna bör satsa mer på tillämpad forskning och offentlig konsumtion av livsmedel producerade med svensk standard.

Högnivågruppen konstaterar också att arrendelagstiftningen behöver moderniseras och den gemensamma jordbrukspolitiken förändras så att stödsystemet inte hämmar företag som vill växa. Sara Johansson