facebooktwittermail d

Detta gäller om du vill riva ekonomibyggnad

Om du har planer på att riva en ekonomibyggnad finns det mycket man ska rätta sig efter – detaljplaner, rivningslov och kategorisering av byggnaden. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut.

Hej,

det kommer många frågor kring nybyggnation men vad gäller om man ska riva ekonomibyggnader på en jordbruksfastighet? Krävs det tillstånd eller någon anmälan för att riva ett svinhus från början av 70-talet?

Med vänlig hälsning, Lars O

Hej Lars O, och tack för din fråga till spalten!

Som vi tidigare har varit inne på i spalten så får byggnader som är direkt avsedda för jord- eller skogsbruk eller liknande näring (som fiske och rennäringen) uppföras, flyttas eller byggas till utan bygglov i sådana områden som inte omfattas av detaljplan. Dessa byggnader kallas ekonomibyggnader. Byggnader som endast har en indirekt koppling till jordbruket, som mejerier, slakterier, eller sågverk, kräver dock bygglov. Likaså finns ingen lovbefrielse för ekonomibyggnader i områden som omfattas av detaljplan. Bäst är alltid att höra med kommunen, då kommunen i områdesbestämmelser kan besluta att även ekonomibyggnader utom detaljplan kräver bygglov. Vidare kan särskilt värdefulla byggnader från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv omfattas av ett förvanskningsförbud. Och då har vi inte ens talat om kravet på dispenser och tillstånd som andra lagar än plan- och bygglagen kan utlösa, Lars. 

Med detta sagt så koncentrerar vi oss på själva rivningen. Utanför detaljplanelagt område krävs inte anmälan för rivning av en byggnad, eller en del av en byggnad, som är en ekonomibyggnad. Normalt krävs inte heller rivningslov för en sådan åtgärd, om nu inte kommunen i områdesbestämmelser särskilt har beslutat om detta. Inom detaljplanelagt område krävs normalt rivningslov för att riva en ekonomibyggnad. Kommunen kan dock inskränka lovplikten genom en bestämmelse i den kommunala detaljplanen. Om rivningslov inte krävs kan en anmälan krävas för rivningsåtgärder.

Avgörande tidpunkt för bedömningen av om din byggnad fortfarande utgör en ekonomibyggnad är dock vid rivningstillfället. Frågan var uppe i ett vägledande rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen år 2017. Där var frågan om en byggnad från mitten av 1800-talet, som ursprungligen hade uppförts som en ekonomibyggnad för jord- och skogsbruket men som därefter hade överlåtits till en hembygdsförening, även vid rivningen var att betrakta som en ekonomibyggnad. Jodå, tyckte domstolen, som konstaterade att byggnaden inte hade upphört att vara en ekonomibyggnad trots olika användningsområden och trots att den under en viss begränsad tid hade varit övergiven och oanvänd. 

Så din fråga om det krävs tillstånd eller någon anmälan för att riva ett svinhus från början av 70-talet beror på om byggnaden är belägen inom eller utom detaljplan, om kommunen har meddelat avvikande bestämmelser och hur byggnaden kategoriseras vid rivningstillfället. Även om rivningslov eller anmälan om rivning inte krävs i ditt fall kan möjligtvis tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas beroende på vilket naturskydd som gäller på fastigheten. Här gör du bäst i att höra med din kommun Lars. 

Håller tummarna att det går vägen för dig på smidigast möjliga sätt. 

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, och Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland  svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu