facebooktwittermail

Det finns pengar att spara på miljöarbete

Sveriges lantbrukare har under många år visat miljöhänsyn. Den svenska modellen bygger till stor del på frivillighet och som lantbrukare går det att utveckla miljöarbetet samtidigt som man sparar pengar.

Vi tror att ökad anslutning till miljöersättningen Minskat kväveläckage ger snabbast effekt på utlakningen från det svenska lantbruket. En väl etablerad fånggröda minskar kväveläckaget med 25-50 procent, beroende på om den bryts på hösten eller våren.

Från och med 2010 höjdes ersättningen till 1 500 kronor per hektar för en vårbruten fånggröda. Samtidigt utvidgades det stödberättigade området till att omfatta Östergötland och Mälardalen utöver de län i södra Sverige som tidigare omfattades av stödet.

Förra året odlades fånggröda på 120 000 hektar och vårbearbetningsstöd betalades ut för 81 000 hektar. I landsbygdsprogrammet finns stort utrymme för ytterligare odling av fånggrödor.

Många lantbrukare tvekar inför odling av fånggrödor eftersom de anses svåra att etablera och att de försvårar ogräsbekämpning. Men fånggrödor har odlats i stor skala i tio år och det finns kunskap att luta sig mot hos många erfarna rådgivare, bland annat inom Greppa Näringen.

Sverige är ett av de länder i Europa som använder störst andel av landsbygdsprogrammets budget för miljöersättningar. Riksdagen och regeringen framhåller i många sammanhang frivillighet och eget ansvar som en viktig väg för att uppnå nationella och internationella miljömål. Många andra länder inom EU har större tilltro till lagstiftning.

Åtskilliga miljöåtgärder i det svenska lantbruket har genom åren ökat effektiviteten och kunnat räknas hem ekonomiskt, till exempel bättre hantering och utnyttjande av stallgödseln.
Anpassning till markens näringsinnehåll har minskat kostnader och förluster av fosfor och kväve.

Sverige har i Baltic Sea Action Plan åtagit sig att minska förlusterna av näringsämnen till Östersjön. Vattendirektivet ställer krav på minskad påverkan från lantbruket runt många vattendrag. Jordbruksverket har som mål att utlakningen av kväve från den svenska åkermarken ska minska med 600 ton jämfört med 2009, med hjälp av miljöersättningar.

Kryssa rutan för att söka stöd för "Minskat kväveläckage" i Sam-ansökan och bidra till målet!

Olof Johansson
chef för växt- och miljö­avdelningen, Jordbruksverket
Carl Wachtmeister
LRF:s riksförbundsstyrelse, ordförande i Energiföre­tagande och miljöutskottet