facebooktwittermail d

Deppiga svenska lantbrukare

Ingen svensk lantbrukare anser att lönsamheten är mycket god hösten 2015. Det visar senaste Lantbruksbarometern från LRF Konsult, Sparbankerna och Swedbank.

Barometerns siffror tyder på en fortsatt svag lönsamhet hos lantbrukarna. Ända sedan 2008 har det varit fler lantbrukare som anser att lönsamheten är dålig snarare än god.

Skillnaden mellan de olika produktionsgrenarna är dock stora.

Ljusare syn

Sämst anser mjölkbönder att läget är medan köttproducenter har en betydligt ljusare syn på tillvaron.

Mjölkproducenternas syn på lönsamheten är hösten 2015 nere på samma låga nivå som hösten 2012 då nästan alla upplevde en mycket dålig lönsamhet.

När svenska mjölkbönder ser ett år framåt är de över lag lite mer optimistiska och tror på en viss ljusning.

Mest optimistiska

Grisköttsproducenterna är, tillsammans med nötköttsproducenterna, de mest optimistiska. Sedan i våras har nötköttsproducenterna blivit mer optimistiska om lönsamheten.

Ett år framåt tror grisköttsproducenterna på bättre lönsamhet.

Inga stora förändringar

Växtodlarnas lönsamhetsindex ligger stabilt sedan förra hösten och inga stora förändringar förväntas under det kommande året.

Inom lantbruket som helhet är humöret lågt. Endast 26 procent upplever lönsamheten som ganska god (och alltså ingen som mycket god). För 1,5 år sedan var det 36 procent som ansåg att lönsamheten var ganska god.

Mycket dålig

Nästan 75 procent- tre av fyra lantbrukare - anser att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. För 1,5 år sedan var motsvarande siffra drygt 60 procent.

Den stora förändringen sedan våren 2015 är att många fler anser att lönsamheten blivit mycket dålig i stället för ganska dålig.

För ett halvår sedan ansåg 21 procent att lönsamheten var mycket dålig. På ett halvår har den andelen ökat till 36 procent.

God konkurrenskraft

Lantbrukarna har också tillfrågats om synen på sin konkurrenskraft.

Hälften av dem anser att konkurrenskraften är ganska god, 4 procent att den är mycket god.

Drygt 30 procent anser att konkurrenskraften är ganska dålig och 12 procent att den är mycket dålig.

Skiljer sig åt

Synen på den egna konkurrenskraften är i stort densamma som i våras. Även här skiljer sig olika produktionsgrenar åt.

Mjölkföretagen upplever sig mindre konkurrenskraftiga än i våras och detsamma gäller för grisföretagen. Växtodlingsföretagen upplever sig mer konkurrenskraftiga.