Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 19 februari

  Bygg inte på den bästa odlingsjorden

  Bevarandet av jordbruksmark för att säkra matproduktionen är av nationellt intresse, skriver organisationen Fängelsefritt Trelleborg.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Anders Tukler/TT

  Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun har under det senaste året stressat igenom ett beslut för etablering av en av Sveriges största kriminalvårdsanläggningar i idylliska östra Trelleborg. I denna artikel önskar föreningen Fängelsefritt Trelleborg belysa varför planförfarandet brister och ifrågasätta varför man valt att planera för denna anläggning på jordbruksmark.

  LÄS OCKSÅ: Prima jordbruksmark bebyggs – ska bli fängelse

  Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jordbruksmark bebyggs. Jordbruksmarken är en platsbunden naturresurs som har stor betydelse för landskapsbilden. På en tiogradig skala för kvalitet på jordbruksmark ligger det berörda området på 10+, en klassning som endast ett fåtal procent av nationens samlade jordbruksareal innehar.

  I Miljöbalken 3 kap 4 § föreskrivs: ”Jord- och skogsbruksmark är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

  Ovanstående betyder alltså att etablering på jordbruksmark inte får genomföras om det finns alternativ. Trelleborgs kommun hävdar att det inte finns alternativ och har genomfört en lokaliseringsutredning där tre alternativ har utretts.

  Två av dem ligger i princip på samma plats (i närheten av en befintlig tomatodling på brukbar mark). Det tredje ligger inom ett område som omfattas av riksintresse kulturmiljö vilket i stort sett omöjliggör en etablering.

  Vi ifrågasätter starkt denna utredning då upplägget för lokaliseringsutredningen endast möjliggör etablering på den i förväg utvalda platsen.

  Vad som inte heller har nämnts från Trelleborgs kommuns, eller Kriminalvårdens, sida är att det finns fler regionala alternativ. Kristianstads kommun erbjuder till exempel mark som ej är brukbar där byggnation kan påbörjas inom ett år.

  Här bör Kriminalvården genomföra en regional lokaliseringsutredning som uppfyller kraven i Miljöbalken, inte enbart ha ett kommunalt fokus.

  Bevarandet av jordbruksmark är av nationellt intresse. Dels för att säkra livsmedelsproduktionen i ett föränderligt klimat, dels för att säkra livsmedelsproduktion vid framtida kriser. Marken kommer inte att kunna återskapas om den bebyggs.

  En anläggning av denna storlek kommer att bli ett landmärke. Högsta tillåtna bygghöjd enligt detaljplanen anges till 22 meter, lägg där till murar, taggtråd samt belysningsstolpar. Detta är en anläggning som kommer att synas dygnet runt, året runt och ge en stor negativ påverkan på den skånska ­slättens landskapsbild.

  Marken har dessutom stora arkeologiska värden, närhet till rekreation samt ligger inom en kilometer från skola, förskola och stora bostadsområden.

  Kriminalvården har enligt egen utsago åtagit sig att arbeta för att Sveriges miljömål och de globala miljömålen ska uppfyllas. En etablering på föreslaget område i Trelleborgs kommun rimmar illa med denna ambition.

  Organisationen Fängelsefritt Trelleborg, genom

  Ingemar Clementson

  Therese Eklund

  Mari Flink

  Emelie Lindsjö

  Johan Nordahl

  Stefan Lindgren

  Magnus Andersson

  Cecilia Andersson

  REPLIK: ”Andra samhällsintressen väger tyngre”

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen