Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 september 2019

  ”Avloppshysterin saknar stöd i lagen”

  Havs- och vattenmyndighetens agerande kan endast kallas kollektivt missbruk av tjänsteställning, skriver Arne Gunnarsson.

   Förslaget om obligatoriska avloppsdeklarationer berör 700 000 enskilda avlopp.
  Förslaget om obligatoriska avloppsdeklarationer berör 700 000 enskilda avlopp. FOTO: Anders Fällman

  Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd, har i andra medier som svar på mitt tidigare inlägg om över­greppen på de enskilda avloppen försökt förminska övergreppen genom att hävda att förslaget om återkommande obli­gatoriska avloppsdeklarationer vart sjunde år (cirka 5 000 kronor) endast innebär en kostnad för fastighetsägaren av 2 kronor per dag. Jag kan i stället påvisa att eftersom förslaget berör 700 000 enskilda ­avlopp så innebär detta en överföring från enskilda fastighetsägare till VVS-branschen på 1,4 miljoner kronor per dag.

  Jag kan förstå att när branschen, med stöd av Havs- och vattenmyndigheten, har tvingat alla att bygga om sina tidi­gare fullt fungerande enskilda avlopp med naturlig rening för en totalkostnad av 8–10 miljarder kronor så behöver branschen ett nytt sätt att tjäna pengar. Detta genom att kräva återkommande kontroll av de ibland avancerade tekniska lösningarna.

  På samma sätt borde en vd för cykelhandlarna kräva att när nu försäljningen av elcyklar minskar bör det införas ett krav på återkommande besiktning av ­alla cyklar, såväl el- som vanliga, för man kan inte förlita sig på att cykelägarna själva klarar att kolla luften i däcken och att kedjan är välsmord. Och det finns ju risk att batterierna kan explodera …

  För att stötta VVS-fabrikanterna går samtidigt Ann Lundström, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, ut i insändare och säger att avloppsvatten alltid måste renas.

  Det är riksdagen som stiftar lagarna. De har beslutat att ”det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

  Noteras bör att det inte ens i ett vatten­område är totalförbud mot utsläpp. Att då såsom Ann Lundström hävda att alla utsläpp – även i en grusbacke – ska betraktas som vattenområde är helt fel. Det finns förvisso ytterligare en paragraf som kan motivera krav på särskild rening. Det är när det i det enskilda fallet kan påvisas att det finns risk för män­niskors hälsa eller miljön. Det måste då ankomma på avloppsinspektören att visa vari dessa risker består – inte bara att i allmänna ordalag prata om risker.

  Att det är riksdagen som stiftar lagarna är en grundläggande demokratisk ­regel. Riksdagen består av delegater från hela landet med olika bakgrund och kunskaper. Riksdagen ska således be­vaka att ny lagstiftning blir väl avvägd i förhållande till lagens syfte.

  Havs- och vattenmyndighetens uppgift är att ge råd och anvisningar som stöd till de lagar som riksdagen beslutat – inget annat. Det ankommer inte på tillsynsmyndigheter att efter eget gottfinnande övertolka dessa. Allt sådant kan endast betraktas som kollektivt missbruk av tjänsteställning.

  I avvaktan på att Landsbygdspartiet oberoende lyckas ta sig in i riksdagen för att bevaka landsbygdens intressen så hoppas vi att något annat parti driver frågan om riksdagens oinskränkta lagstiftningsrätt. Bristen på tjänstemanna­ansvar har fått såväl myndigheter som enskilda tjänstemän att göra sina egna lagtolkningar. Detta får inte fortsätta!

  Arne Gunnarsson, talesperson för Landsbygdspartiets arbetsgrupp ”Skitgubbarna”

  Fotnot: Replik från VVS-fabrikanternas råd publiceras i nästa utgåva av ATL. Havs- och ­vattenmyndigheten har avstått från att replikera.

  Relaterade artiklar

  Till toppen