facebooktwittermail d

Målen för avsättning av skog är uppnådda

Om myndigheterna prioriterar rätt räcker avsatta medel, skriver Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I debatten som följt riksdagens budgetbeslut har många utmålat de minskade anslagen för formella avsättningar av mark som ett problem för markägare. Man talar om minskade möjligheter för skogsägare att få ersättning.

Det är positivt att frågan om ersättning till markägare vid intrång lyfts. Men enligt vår bedömning är det en feltolkning att budgetbeslutet i sig betyder problem för markägare, så länge myndigheterna anpassar sig till de politiskt fattade besluten.

I detta läge måste myndigheterna prioritera de markägare som väntar på ersättning för markintrång, så att ingen enskild person hamnar mellan stolarna.

Vi har i Sverige antagit ambitiösa mål för avsättningar av skogsmark till förmån för biologisk mångfald. Dessa mål är satta till år 2020 och när vi nu tittar på siffrorna kan vi konstatera att vi har nått målen. Och det med råge.

Riksdagen beslutade om ett arealmål för formella avsättningar av 150 000 hektar skogsmark nedanför fjällnära skog mellan 2012 och 2020. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, hade 93 800 hektar skog avsatts formellt mellan 2012 och 2017. Därutöver tillkommer cirka 50 000 hektar från skogsbolag som skrivit naturvårdsavtal med staten. Dessa har inte räknats in i SCB:s statistik.

Tillkommer gör också de skogar som avsatts formellt under 2018. Utifrån tidigare statistik om årliga avsättningar bör det röra sig om ungefär 15 000 hektar.

Men utöver detta redovisar SCB 166 140 hektar där staten redan betalat ut ersättning för reservat, men där själva reservatsbeslutet ännu inte fattats och arealen därför ännu inte inräknats. Detta innebär att denna areal kan bli reservat utan att alls belasta budgeten för markersättningar.

Sammanfattningsvis läser vi ut av statistiken att ungefär 325 000 hektar skog blivit eller kommer att bli formella avsättningar sedan 2012. Med god felmarginal kan vi konstatera att vi har överskridit arealmålet för skog. Kanske med mer än det dubbla.

I budgeten för 2019 som antagits av riksdagen finns runt 800 miljoner kronor för avsättningar av skog och mark. Då arealmålet för skog uppnåtts torde det därmed finnas gott om medel för att ersätta markägare som drabbats av intrång. Det gäller bara att myndigheterna prioriterar och anpassar sitt arbete efter de nya förutsättningarna.

Med dessa mål uppnådda och faktumet att 31 procent av skogsmarken i dag är undantagen från virkesproduktion till förmån för andra ekosystemtjänster hoppas vi att debatten om skogen kan vidgas. Vi behöver en diskussion i samhället kring vikten av den brukade skogen som en lösning på vår tids största utmaningar kring klimat och hållbar utveckling.

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna