facebooktwittermail d

Dags för arrendatorer att omförhandla priset

Arrendet ska baseras på markens avkastningsvärde. Särskilt för hårt pressade mjölkproducenter kan nivån nu ligga för högt. Lennart Johansson och Lars Jakobsson, Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund, ger arrendatorerna rådet att förhandla om bättre villkor. Lennart Johansson, ordförande, och Lars Jakobsson, verksamhetsledare, Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund (SJA)

Det skrivs och talas mycket och berättigat i media om den bristande lönsamheten i framförallt mjölkproduktionen. En omförhandling av arrendepriset skulle kunna ge en lindring. Priset är säkerligen inte satt mot bakgrund av dagens lönsamhetsläge, utan har tillkommit när förväntningarna på lönsamheten var större.

Enligt arrendelagen är det i första hand avkastningsvärdet som ska styra priset. Lagen kan dock bara åberopas om man inte är överens om villkoren för en förlängning av ett pågående arrendeförhållande. Vid nyteckning och under löpande arrendeperiod kan denna lag inte åberopas. Eftersom det ofta är brist på mark för arrende, och hård konkurrens på arrendemarknaden, tenderar priset vid nyteckning att bli ohälsosamt högt. Detta smittar även av sig vid omförhandling för en förlängning.

Den som idag står inför en sådan omförhandling av sitt arrende bör naturligtvis hänvisa till lönsamhetssituationen, och bjuda ett pris som produktionen kan bära. Om det går så långt att man inte blir överens, utan hamnar i arrendenämnden, är det viktigt att hänvisa till just avkastningsvärdet som grund för arrendepriset och att styrka detta med kalkyler.

För att ha handlingsfrihet inför ett behov av att sänka arrendepriset är det viktigt att även arrendatorn begär en villkorsändring inför omförhandlingen. Oftast är det annars bara jordägaren som gör det för att få till stånd nya och bättre villkor för egen del. Den part som själv inte begärt villkorsändring kan i princip inte begära bättre villkor inför en förlängning.

Den som inte står inför omförhandling just nu kan ändå försöka göra en frivillig överenskommelse med sin jordägare om sänkning av arrendepriset under pågående kontraktsperiod. Detta är inte mer främmande än att man förhandlar med banken om en bättre ränta eller om amorteringsfrihet på lån.

I ett långsiktigt arrendeförhållande tjänar ingen på att den ekonomiska situationen för någondera parten inte är hållbar. En arrendator som kommer på obestånd kostar även för sin jordägare genom uteblivet arrende, eftersatt underhåll och en brusten relation.

En åtgärd på marginalen kan även vara att få flytta fram förfallodagen för arrendets betalning. Detta är åtgärd som förbättrar likviditeten, men den är sannolikt inte en långsiktig lösning, eftersom den ekonomiska krisen i företaget bottnar i ett lönsamhetsproblem.

Lennart Johansson, ordförande
Lars Jakobsson, verksamhetsledare
Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund (SJA)