facebooktwittermail

”Dagens skogsbruk är inte hållbart”

Tre politiker från Socialdemokraterna har yttrat sig i frågan om framtidens skog och dess roll i vårt samhälle. Vi hade önskat att de byggt sin debattartikel på fakta och kunskap. Vi anser att den inte har någon vetenskaplig förankring, skriver Sebastian Kirppu, Martin Eneling och Dan Frendin i en replik.

FOTO: JONAS RÖNNBRO

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En landsbygdsminister och två EU-parlamentariker, Jennie Nilsson, Jytte Guteland och Erik Bergkvist, påstår i en debattartikel i ATL den 22 december att vi har hundra års tradition av hållbart skogsbruk i Sverige.

Var finns belägg för detta? När tre så framträdande politiker från Socialdemokraterna yttrar sig i frågan om skogen och dess roll i vårt samhälle och vår framtid hade man önskat att de byggt sin debattartikel på fakta och kunskap.

I stället anser vi att den innehåller en massa skogsbrukspropaganda som inte har någon vetenskaplig förankring. De glömde till exempel att nämna de problem som vi ser med att kalhyggen släpper ut stora mängder koldioxid och kalhuggna naturskogar utarmas på sitt växt- och djurliv.

Skulle Sverige skydda mer skog anser vi att mer kol skulle lagras i våra skogar och gynna biologisk mångfald. Om vi använder oss av kalhyggesfria skogsbruksmetoder är det också vår mening att vi skulle lagra mer kol men också bevara mer biologisk mångfald.

Vi vet att en rik biologisk mångfald skapar funktionella ekosystem som har större resiliens mot klimatförändringar. Varför får inte dessa kunskaper ta plats i Nilssons, Gutelands och Bergkvists debattartikel?

Det nationella skogsprogrammet som de hänvisar till har enligt oss ingen vetenskaplig förankring eftersom hållbart skogsbruk fortfarande inte har definierats. Då är det oerhört dumt att Sverige driver agendan ”Skogen, det gröna guldet”. Som vi ser det kommer svenskt skogsbruk aldrig att vara ekologiskt hållbart när kalhyggen, markberedning och plantering skapar virkesåkrar.

Inget skogsekosystem kommer att överleva sådant skogsbruk. Hållbarhet handlar om att hålla sig inom de planetära gränser som ekosystemen ger oss, medan, enligt vår mening, de tre politikerna tror att hållbarhet endast handlar om att plantera nya träd. Skogen är i första hand ett ekosystem av biologisk mångfald.

Det kan väl inte ha undgått dessa politiker att, som vi ser det, skogsekosystemet har utarmats av skogsnäringen under de sista 60–70 åren med ett allenarådande kalhyggesskogsbruk? Så sluta hylla en skogsbruksmetod som fördärvat de svenska skogsekosystemen och exportera den inte till andra länder.

Sverige borde i stället lära sig av till exempel Tyskland som har kalhyggesfria metoder som ger långsiktig ekonomisk avkastning, kollager, arbetstillfällen och bättre bevarad biologisk mångfald.

Det gemensamma ansvaret för skogen torde inbegripa även EU. Vi måste nog villigt erkänna att de bästa föregångarna gällande biologisk mångfald, skog och klimat är EU och FN som vågar sätta ner foten och lyssna på vetenskapen. Detta till skillnad mot de tre politikerna som enligt oss har låtit sig näras av skogsägarrörelsen och skogsindustrin trots dessas ekonomiska särintressen.

Borde inte svenska politiker stå upp för allmänintressen som levande ekosystem, kollager, biologisk mångfald och planetära gränser? Greta Thunbergs ord om att lyssna på vetenskapen ekar tomma i Nilssons, Gutelands och Bergkvists debatt­artikel. Vore det inte på sin plats att vi träffades ute i skogslandskapet så vi kan få visa hur verkligheten ser ut?

Sebastian Kirppu

Skogsbiolog

Martin Eneling

Skogsägare

Dan Frendin

Biolog

Fotnot: Nilsson, Guteland och Bergkvist har erbjudits replik men avstår.