facebooktwittermail d

”Certifieringens trovärdighet hotas i skogen”

Signalen som skickas till certifierade aktörer är att så länge de inte blir påkomna kan de göra fel, skriver företrädare för GS-facket och MSN Skogsentreprenörernas nätverk.

Skogsmaskin i snölandskap
Viktigt att skogsbruket upplevs som hållbart och gynnsamt för lokalsamhälle och arbetstillfällen. FOTO: ROGER TILLBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För att få certifiera sin skog i FSC och PEFC krävs att skogsägare och bolag lever upp till vissa standarder. Exakt vilka standarder beror på certifieringssystem men många principer är väldigt lika och tar sin utgångspunkt i de tre hållbarhetsprinciperna. Dessa är att skogsbruket ska vara hållbart utifrån ett ekonomiskt-, ekologiskt, och socialt perspektiv.

Dessa standarder bidrar till att både industri, miljöorganisationer och fackförbund gemensamt identifierar vad som är att betrakta som ett hållbart skogsbruk. Men de fyller bara en funktion såtillvida att de efterlevs. När de inte efterlevs måste det få konsekvenser, annars tappar certifieringarna betydelse. Här finns mycket att önska.

I december 2021 anmäler GS-facket Stora Enso till PEFC samtidigt som ett nätverk av skogsentreprenörer i Värmland/Dalarna anmäler Stora Enso till FSC. Anledningen är att Stora Enso anlitat en skogsentreprenör verksam i en helt annan del av landet för maskinell avverkning och skotning.

Förutom att denna entreprenör hade sitt säte 30 mil från där Stora Enso hade behov av skogstjänster så skulle dessa skogsmaskiner bemannas av snabbutbildade migrantarbetare från Rumänien. Resultatet blev att Stora Enso säger upp eller väljer att inte förlänga avtal med flera lokala entreprenörer som i sin tur varslar lokalt anställd personal om uppsägning på grund av uppkommen arbetsbrist.

Enligt de standarder via certifieringssystemen som Stora Enso förbundit sig att följa ska det lokala näringslivet gynnas. Stora Ensos agerande fick emellertid en starkt negativ påverkan på lokalsamhället, varpå GS-facket tillsammans med Skogsentreprenörsnätverket MSN anmäler Stora Enso för avvikelse mot standarderna.

Revisionsbyrån DNV fick i uppgift att utreda om Stora Enso agerat felaktigt, det dröjde 8 månader (!) innan DNV lämnade ett svar. Detta svar kom ett par dagar före industrisemestern med möjlighet till två veckors svarstid för överklagan.

I svaret konstaterar DNV att Stora Enso agerat fel, men då Stora Enso under de 8 månaderna ärendet handlades av DNV plötsligt fick resursbrist och återanlitade flera av de uppsagda entreprenörerna ansåg DNV att inget fel förelåg. Detta trots att DNV konstaterar att Stora Enso i sitt agerande inte gynnat det lokala näringslivet – och därmed bröt mot standarden.

Detta är ett allvarligt hot mot certifieringssystemens trovärdighet och på sikt ett hot mot det aktiva skogsbruket.

Signalen som skickas till certifierade aktörer är att så länge de inte blir påkomna kan de göra fel. Skulle de mot all förmodan bli påkomna så har de nästan ett år på sig att ställa saker tillrätta innan felet får konsekvenser.

Att skogsbruket upplevs som hållbart och gynnsamt för lokalsamhälle och arbetstillfällen bidrar till ett stort allmänt stöd för ett aktivt skogsbruk, vilket är avgörande för att vi ska klara klimatomställning och ersätta klimatfarliga material med den mer hållbara träråvaran. Därför är det så viktigt att det finns en tillit för certifieringssystemen FSC och PEFC. DNV:s agerande hotar därför inte bara förtroendet för certifieringssystemen utan också på sikt allmänhetens stöd för ett aktivt skogsbruk.

För att systemet ska behålla sin trovärdighet förutsätts att det finns starka parter från de ingående kamrarna vars intressen tas på stort allvar, en omständighet som inte får tas för given.

Varken GS-facket eller Skogsentreprenörsnätverket MSN accepterar DNV:s godtyckliga behandling i detta ärende. Därför väljer vi att gemensamt överklaga DNV:s beslut till nästa instans.

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande GS-facket

Madelene Engman
Avtalssekreterare GS-facket

Ulf Sandström
Ordförande MSN Skogsentreprenörernas nätverk