facebooktwittermail

Catena är inte hållbart i alla led

Logistikföretagens byggande på åkermark rimmar dåligt med branschens tal om hållbarhet, skriver Ronny Henningsson. 

Jordbruksmaskin ute på åker.
Byggnation på åkern konkurrerar med livsmedelsproduktionen. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Har med intresse läst igenom Catenas redovisning angående företagets hållbarhetspolicy och hur detta stämmer överens med den planerade exploateringen av Kärra 1:9 Ängelholms kommun där man planerar att bygga logistiklokaler.

Där redovisas mycket ingående hur företaget hanterar frågor såsom miljöcertifieringar, avfallshanteringar, arbetsmiljö med mera. Eller som Catena säger som sammanfattning: ”Med genomtänkta strategier och ett långsiktigt förhållningssätt gynnas både ekonomiska, sociala och miljömässiga värden”.

Kan kanske anses hållbart i många stycken men när man kommer till avsnittet om biologisk mångfald och markanvändning är det omöjligt att hitta något hållbarhetstänk. Det som beskrivs är snarare det omvända.

Citat: ”När Catena bygger nytt sker det ofta på råmark, det vill säga ej exploaterad mark såsom jordbruks- eller skogsmark.”

Detta rimmar mycket dåligt med företagets policy att arbeta hållbart även om man uppfyller många andra kriterier när det gäller hållbarhet. Det kan väl inte anses hållbart att skövla mark som bidrar till att försörja oss med livsmedel för att uppföra dessa förfulande plåtskjul. Åkermarken är en ändlig resurs som svårligen går att ersätta – inte hållbart.

Det hade varit mycket trovärdigare om Catena hade haft som mål i sin hållbarhetssträvan att använda sig av mark som inte går att använda till livsmedelsproduktion eller som är produktiv skog. Det finns även många äldre industrifastigheter som inte används i dag där det går utmärkt att etablera nya verksamheter som borde kunna utnyttjas.

Citat: ”Exploateringen av jordbruks- och skogsmark påverkar lokala ekosystem och biologisk mångfald som är en grundläggande förutsättning för överlevnad och välfärd.”

Jag trodde inte att det fanns företag med verksamheter där man på ett medvetet sätt hotar de grundläggande förutsättningarna för överlevnad och välfärd. Ingen särskilt bra hållbarhetsstrategi.

Citat: ”Den biologiska mångfalden minskar år efter år och allt fler växter och djur hotas.”

Catenas expansion bidrar ytterligare till att hoten mot växter och djur ökar. På alla platser där byggnation och asfaltering har genomförts finns, som sunt förnuft säger, inte något växt- och djurliv att räkna med. 

De åtgärder som vidtas på till exempel grönytor är försumbara i förhållande till den skada som utbyggnaderna medför. Att använda matjord som bullervall kan väl inte anses vara hållbart! Slutsats: Catena skjuter över ansvaret för biologisk mångfald och att bevara förutsättningarna för växter och djur på någon annan i vårt samhälle.

Sammantaget: Catena bör se till att arbeta hållbart på alla punkter och sluta upp att skövla produktiv jordbruks- och skogsmark. Det finns mycket mark som är lämplig för er eventuella expansion som ligger inom rimliga avstånd från större vägar eller järnvägar.

Dessutom är det svårt att förstå att grundarna och de styrande i Catena som sägs (enligt artikel i HD 7/6) stå med båda fötterna i myllan kan medverka till att förstöra vår dyrbara åkermark. De fötterna står väl snarare i asfalten.

Hållbarhetsstrategier för markanvändning, biologisk mångfald och lokala ekosystem: Gör om, gör rätt.

Ronny Henningsson

Före detta lantbrukare, Ängelholm 

Catena i replik: Många hänsyn att ta vid etablering

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Hållbarhet och miljö