facebooktwittermail d

C: Vi måste stärka livsmedelsförsörjningen

Coronapandemin har satt ljuset på många olika utmaningar. När vi väl kommer ur pandemin så räcker det inte med en omstart. Vi måste bygga ett mer robust och motståndskraftigt samhälle som håller ihop. I detta står landsbygden i centrum, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Kristina Yngwe i en debattartikel.

FOTO: MOSTPHOTOS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Bättre villkor för landsbygden och de gröna näringarna är för oss en självklarhet. I höstas såg vi till att rädda landsbygdsprogrammet med ytterligare 4,3 miljarder de kommande två åren. Dessutom görs nu historiska – och helt nödvändiga - satsningar i såväl bredbandsutbyggnad som upprustning av vägar.

När gränserna stängdes under våren visade det sig att vår livsmedelsförsörjning är mer sårbar än vi trott. Hyllorna gapade tomma och trädgårdsproduktionen drogs ner när anställda inte kunde ta sig över gränserna. Denna insikt har även lett till ett ökat intresse för närodlad mat, där vi sett att efterfrågan på svenska produkter ökat, men vi ser också en ökad insikt om sårbarheten i livsmedelsförsörjningen. Därför måste vi stärka svensk livsmedelsförsörjning.

Det är många insatser som krävs för att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt jordbruk, med ökad livsmedelsproduktion, bra generationsväxling och bra förutsättningar för dessa företagare och markägare. Centerpartiet har drivit på för ett starkt landsbygdsprogram med fokus på investeringar, totalt uppgår budgeten till 10,6 miljarder 2021–2022.

I vårbudgeten som presenteras denna vecka utökas det med ytterligare 417 miljoner för att stärka konkurrenskraften inom svenskt jordbruk, möjliggöra fler investeringar och en ökad livsmedelsproduktion.

I och med pandemin har fler och fler sökt sig till landsbygden, det skapar enorma möjligheter. Bostadsbrist är inte bara ett storstadsfenomen, det är i allra högsta grad en landsbygdsfråga, och vi måste underlätta för byggnation och boende. Centerpartiet jobbar för ett förändrat strandskydd som gör det lättare att bygga på landsbygden. Vi vill förenkla värderingsreglerna för bostadsbyggande på landsbygden och införa enklare byggregler utanför detaljplanelagt område.

Utbildning och vård har i hög grad digitaliserats när distansstudier införts och smittorisken gjort att digital vård tagit kliv framåt. Även detta gör att det blir lättare för människor att bosätta sig på landsbygden, så länge tillgång till bredband eller liknande teknik finns. Vi måste därför snabba på den digitala omställningen. Under 2021 satsas 1,6 miljarder på bredbandsutbyggnad, en fråga Centerpartiet prioriterat under lång tid.

Ännu är pandemin inte över. Men nu måste vi fortsätta att bygga landsbygden stark och vidta politiska åtgärder för att skapa ett mer robust samhälle med landsbygden i centrum.

Sverige är större än storstan och vi behöver likvärdiga villkor för att bo och verka i hela landet.

Annie Lööf (C)

partiledare

Kristina Yngwe (C)

landsbygdspolitisk talesperson

ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott