facebooktwittermail d

Bygg skogsvården på skogsägarnas kompetens

Regeringen bör banta planerna på nya reservat i skogen. Tillräcklig areal är skyddad, och det är bättre att satsa på skötsel av denna. Många andra åtgärder kan vidtas för att underlätta för skogsägarna, skriver Sverigedemokraternas landsbygdspolitiske talesman Anders Forsberg

I modern tid har vi i Sverige aldrig haft så mycket skog som nu och mängden skog fortsätter att öka. I väsentliga avseenden är tillståndet för Sveriges skogar bättre i dag än när Nils Holgersson företog sin förmodade resa över Sverige för mer än hundra år sedan.

Sammanlagt kan 31 procent av skogen klassas som skyddad, vilket är en mycket hög siffra i ett internationellt perspektiv.

I Sverige har vi ett mycket väl fungerande system, där stora arealer på frivillig väg avsätts för skydd. Detta system vill vi i Sverigedemokraterna värna och utveckla i harmoni med skogsägarnas intressen.

Men utgångspunkten bör i princip vara att vi ska använda skogen. Det har inte minst en ekonomisk dimension.

Det är helt fel att se en motsättning mellan skogsbruk och till exempel turistnäringen, som också är viktig för landsbygdens utveckling. Båda behövs och kan utvecklas parallellt.

Enligt forskare på Sveriges lantbruksuniversitet finns en potential för ökat utnyttjande av skogens möjligheter, vilket kan generera tiotusentals nya jobb, exportintäkter och dessutom energi.

Därför ser vi med oro på att regeringen vill undanta enorma arealer produktiv skogsmark, upp till en och en halv miljon hektar.

Den totala kostnaden är svår att beräkna eftersom markpriserna varierar, men det kan närma sig hundra miljarder kronor. Dessutom uppstår en indirekt kostnad när produktiv skogsmark tas ur bruk, vilket i slutändan blir en förlust för hela samhället.

Sverigedemokraterna vill reducera nya inköp och istället prioritera skötsel av redan skyddade områden. Bristande skötsel kan ge problem med skadegörare i angränsande skog.

Biologisk mångfald upprätthålls inte bara genom att mark tas ur bruk. Biologisk mångfald kan vi också associera med beståndsgränser, föryngringar och hyggen, alltså skogsmark som brukas.

Sverige har en framgångsrik tradition att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt, förankrat i lagstiftning, skogsägarnas kompetens och deras aktiva strävan att bevara skogsmarkens långsiktiga värde.

Vi i Sverigedemokraterna vill ta till vara skogsägarnas intressen så att skogsbruk ska kunna bedrivas över hela landet. Det handlar om sänkt skatt på drivmedel till jord- och skogsmaskiner, men även minskad byråkrati kring skötsel och avverkning av skog.

Vi motsätter oss avskaffandet av det så kallade skogskontot, ett skattesystem som möjliggör mer långsiktig och förmånlig beskattning vid avverkning av skog.

Genom att upprätthålla infrastruktur och fungerande samhällen på landsbygden och ser vi till så att människor har möjlighet att arbeta och ha väl fungerande liv där. Det är en grundbult i Sverigedemokraternas skogs- och landsbygdspolitik.

Anders Forsberg

Landsbygdspolitisk talesman Sverigedemokraterna