facebooktwittermail

Budget och ekonomistyrning gör företaget lönsammare

Långt ifrån alla lantbruksföretag arbetar med budget och produktionsuppföljning. I vår forskning ser vi goda resultat hos grisuppfödare som arbetar aktivt med uppföljning, skriver forskare från SLU och Agrifood Economics Centre.

Lönsamhet handlar i grund och botten om värdeskapande och resursförbrukning. För att ett företag ska vara lönsamt måste värdet av levererade produkter överstiga kostnaden för de resurser i form av arbete och kapital som gått åt för att framställa produkterna. Resurserna måste användas så effektivt som möjligt.

Ekonomistyrning handlar om att styra en verksamhet mot uppsatta mål, till exempel kring värdeskapande och resursanvändning. Vanliga verktyg för detta är budget, produkt- och investeringskalkyler, internredovisning samt uppföljningar och analyser av budget och andra utfall.

För stora företag och organisationer är det självklart att ekonomistyrningen är nödvändig för att man ska kunna styra verksamheten på ett bra sätt. Men hur är det egentligen i mindre företag, som till exempel lantbruksföretag? Vilken betydelse kan ekonomistyrningen ha där?

Detta har vi nyligen undersökt i ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning där vi bland annat intresserat oss för hur man i lantbruksföretag med grisproduktion arbetar med budget och produktionsuppföljning. Forskningen omfattade alla typer av grisproduktion, smågrisuppfödning, slaktsvin och integrerad produktion.

I vår undersökning upprättade omkring en tredjedel av företagen ny budget varje år. Hos cirka 50 procent av företagen användes ett program, till exempel Pigwin, för produktionsuppföljning och analys.

Våra resultat visar tydligt att de företag som gör en ny budget varje år har ett bättre utnyttjande av resurser som arbete och kapital än övriga. Vi finner också att de som använder ett program för produktionsuppföljning och analys har ett bättre utnyttjande av dessa resurser. Resultaten är statistiskt säkerställda.

Så ett fördjupat arbete med ekonomistyrning där man analyserar verksamheten i siffror kan alltså fungera som ett sätt att nå effektivare resursanvändning. Vi tror att själva arbetsprocessen när man gör det är en stor anledning till de skillnader vi ser i hur effektivt resurserna används.

Rätt använda är verktygen i ekonomistyrningen utmärkta metoder för att planera verksamheten och för att få upp ögonen för vad som kostar för mycket, vad som bidrar med intäkter och vad i företaget som skapar värde.

Vår forskning gjordes inom grisproduktion, hur ser det då ut inom lantbrukets andra produktionsgrenar? Här behövs mer forskning, men vi har all anledning att tro att alla lantbruksföretag skulle kunna förbättra sin verksamhet genom att arbeta mer aktivt med ekonomistyrning. Vi hoppas att våra resultat kan inspirera!

Helena Hansson, docent Institutionen för ekonomi, SLU

Katarina Labajova, doktorand Institutionen för ekonomi, SLU

Gordana Manevska-Tasevska, dr Agrifood Economics Centre