facebooktwittermail d

Bristfällig hantering av dagvatten kan vara ditt ansvar

Om det finns risk för att dagvattenanläggningen på din gård inte längre fungerar på ett godtagbart sätt, kan du bli ansvarsskyldig för skador som orsakats av den. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt förklarar.

Hej Lisa,

Jag har fått ett brev från min grannes advokat som skriver att jag ska vara ansvarig för vattenskador på grannens hus eftersom dagvattnet på min gård är dåligt hanterat, vad gör jag åt detta?

Benno

Hej Benno. Tack för att du kontaktar spalten med din fråga.

Juridiken bakom advokatens påstående är mer komplicerad än vad brevet ger sken av. Om din granne menar att din gårds dagvattenhantering orsakar skador på dennes fastighet, så måste din granne först bevisa dels (1) att det har uppstått ekonomiska skador på fastigheten, dels (2) att gårdens dagvattenhantering har orsakat dem. Därefter måste grannarna bevisa (3) att du som fastighetsägare bär ansvar för dessa skador.

Vilket ansvar du har, Benno, i detta sista led beror på om skadorna på gårdens dagvattenhantering kan kopplas till ditt agerande eller din försumlighet.

Högsta domstolen prövade i somras ett intressant vägledande rättsfall vad gäller fastighetsägaransvaret grannar emellan. I domen konstaterade man att fastighetsägaren i rättsfallet hade ansvar för en trasig dagvattenanläggning som orsakat skada på grannfastigheten (Mål: T 3372-20 ).

Domstolen fastslog i domen att en fastighetsägare har ett ansvar för funktionaliteten hos en anläggning som hör till fastigheten, och att en ägare till en bristfällig anläggning för markavvattning kan bli ansvarig för de skador som anläggningen orsakar omgivande fastigheter. Man uttalade dock att fastighetsägaransvar endast gäller om ägaren insett skaderisken, eller annars varit vårdslös. Domstolen skrev att en fastighetsägare kan ansvara för när en anläggning för markavvattning skadas genom arbeten på fastigheten, men även i vissa fall för en försummelse i fråga om anläggningens skick.

Målet gällde en drygt 70 år gammal dagvattenanläggning. Domstolen menade att ägaren borde ha såväl räknat med att anläggningen var i dåligt skick som insett att brister i anläggningen kunde leda till omfattande skador på omgivningen, och att det därför var motiverat att inspektera anläggningen.

Högsta domstolen konstaterade därför slutligen att fastighetsägaren hade ansvar för den trasiga dagvattenanläggningen eftersom man hade avvaktat med kontroller och åtgärder till dess att ett läckage uppstod däri.

Vilket ansvar du har i detta sista led i prövningen beror på omständigheterna i ditt fall. Det är av vikt om du har haft vetskap om brister i anläggningen eller risker för sådana brister. Bedömningen av vilka brister som du borde känna till sker utifrån anläggningens ålder och konstruktion, och förhållanden som kan ge upphov till stopp eller rörbrott.

Om det finns risk för att din anläggning inte längre fungerar på ett godtagbart sätt kan det krävas av dig att du kontrollerar anläggningens skick och funktion. Om du har missat detta Benno kan du ansvara för skador orsakade av anläggningen.

Så, om skadan ser ut att gälla större belopp skulle jag råda dig att anlita ett juridiskt ombud som besvarar brevet och efterhör vilken bevisning advokaten har för sina påståenden. Det kan även vara klokt att i förebyggande syfte kontakta ditt försäkringsbolag och höra om din försäkring skulle kunna täcka eventuell skada. Håller tummarna för att det löser sig på bästa sätt!

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin och Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland respektive Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten