facebooktwittermail d

Bra och dåligt inför virkesköpet

Undvik långa transporter, stäm av prisnivån och ha koll på tillväxten. Det är några råd som Danske Bank ger skogsköparen som ger sig ut för att förvärva skogsmark, i sitt senaste nyhetsbrev.

FOTO: ANN LIND N

Det låga ränteläget gör det attraktivt att förvärva skogsmark, men det finns flera faktorer att tänka på inför förvärvet och några fällor att undvika, skriver Danske Bank.

En faktor är avstånden till skogsfastigheten. Långa transporter kan snabbt minska skogsnettot och är angeläget att ha koll på, liksom att ta reda på vilka industrier som finns och om köparna gör transportavdrag på virket från fastigheten i fråga. I södra Sverige är virkespriserna högre än i norra. Södra skogsägarna håller med sin stora massaindustri uppe massavedspriserna samtidigt som fler sågverksaktörer är verksamma i Södra Sverige. Stäm av prisnivån med andra skogsägare i ditt område och håll koll på Skogsstyrelsens prisstatistik, är rådet.

Hamn och lastkaj viktigt

En bra infrastruktur är naturligtvis viktig. Exporthamn i närheten och lastplats för järnväg ökar avsättningsmöjligheterna. Om skogsegendomen är utspridd, saknar bra vägar eller ligger insprängd i ett myrområde, påverkas också skogsekonomin.

Det är vid slutavverkning som skogsägaren tar hem stora delar av vinsten. Skog från täta självföryngringar eller från förädlade plantor som röjts och gallrats skonsamt vid rätt tillfälle, är mer värd än det motsatta. Rötskador, stormrisk och virkesvärden är prisfaktorer som spelar stor roll för virkesvärdet. Markens produktionsförmåga, boniteten, som visar skogens genomsnittstillväxt, är också angeläget och kan långsiktigt ha stor betydelse för ekonomin.

Ha koll på biotoper

Naturligtvis är nyckelbiotoper, skyddsvärda arter, eller mark med kulturvärde, sist men inte minst viktigt. Om den gamla skogen inte får avverkas, omkullkastas hela den ekonomiska kalkylen. Många skogsägare upplever också att klimatet hårdnat mellan dem och myndigheterna vad gäller avverkning eller inte.

Ogallrad skog vanlig

Ogallrad och medelålders skog är vanlig. Den kan ha högt virkesförråd men säljs ofta för dyrt. Orsaken är att "marknaden dras mot områdets snittpriser och eftersom virkesförrådet är högt blir hektarpriset också högt. Om skogen består av mycket lövträd blir priset ofta högt på grund av "njutningsvärdet", men hög andel löv ger sämre skogsekonomi. Timmerstockarna som går till sågverket ger 70 procent av skogsägarens netto och lövträ ger lågt netto. Skånes ädellövskogar ger alltså ett lågt netto vid avverkning, skriver Danske Bank.