facebooktwittermail

Bönder får tillbaka stödrätter

381 lantbrukare får tillbaka indragna stödrätter. Men de kan bli värda mindre än tidigare.

Högsta förvaltningsdomstolen gav Jordbruksverket nobben. Den högsta rättsliga instansen ser ingen anledning att pröva verkets överklagan av Kammarrättens beslut att en småländsk bonde ska få tillbaka stödrätter som drogs in efter den stora blockdatabasinventeringen.

Vägs ände


Det ärendet var ett pilotfall och när det nu nått juridisk vägs ände sätts punkt för Jordbruksverkets försök att få rätt mot bönder som överklagat indragningsbeslut. 381 lantbrukare kommer att få tillbaka stödrätter omfattande totalt 1 400 hektar mark.

Birgitta Ek, chef för Jordbruksverkets stödavdelning, tror inte att alla som överklagat förstått vilka konsekvenser det kan få.

- I och med att regelverket är så komplicerat som det är, är det inte säkert att de sett hela bilden.

Komplicerat


Det komplicerade är vad som händer med tilläggsbeloppen på stödrätterna. När Jordbruksverket fattade de ursprungliga indragningsbesluten fördelades tilläggsbeloppen på de stödrätter som bonden hade kvar.

Nu måste tilläggsbeloppen läggas tillbaka på de återvunna stödrätterna.

Men de kan bara användas om bonden har godkänd jordbruksmark som inte redan täcks av befintliga stödrätter. Saknas det sådan mark fryser både grundstödet och tillläggsbeloppet inne.

- Jag kan inte i dag säga vilka jordbrukare som förlorar på den här tillämpningen och vilka som tjänar på den, av dem som överklagat, säger Birgitta Ek.

Bara de som klagat


När Jordbruksverket åkte på sitt första bakslag i ett ärende om indragna stödrätter sa Birgitta Ek att verket skulle bli skyldigt att ompröva alla beslut om indragningar om det inte fick rätt i högre instanser. Nu tolkar hon domen som att den bara gäller dem som överklagat.

Den springande punkten är nämligen att ändrade regler från den första januari 2010 gav domstolarna ett annat beslutsunderlag än Jordbruksverket hade när indragningarna gjordes.

Före årsskiftet kunde felaktigt tilldelade stödrätter mottagna i god tro dras in, men det är inte längre möjligt. I avsaknad av särskilda övergångsbestämmelser gäller den förvaltningsrättsliga principen att de regler som är i kraft när en överklagan prövas ska styra domslutet.

Jordbruksverket hade, medvetet om den kommande lagändringen, kunnat fatta andra beslut, men gjorde inte fel.

De nygamla stödrätterna ska vara tillbaka hos sina ägare senast till utbetalningen av årets gårdsstöd. Sara Johansson