facebooktwittermail d

”Blommande fältkanter kan fortsätta blomma”

De nya reglerna ger fler valmöjligheter för lantbrukare som vill odla blomremsor och gynna odlingslandskapets fjärilar, humlor, blomflugor och annan mångfald. Det skriver Jordbruksverkets expert Lisa Karlsson i en replik.

Hela Sverige Blommar blodklöver , honungssött
Hela Sverige Blommar blodklöver , honungssött FOTO: MATTIAS HAMMARSTEDT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med anledning av debattartikeln där författarna menar att den nya reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), slår hårt mot blommande fältkanter vill vi mildra farhågorna genom att förtydliga att det även framöver går att kombinera blommande fältkanter med höstsådda grödor. 

Reformen av CAP har medfört flera förändringar jämfört med nuvarande programperiod. En förändring är att villkoren inom förgröningsstödet istället kommer att ingå i grundvillkoren.

Grundvillkor är det nya namnet på det som i dag heter tvärvillkor. Stärkta grundvillkor är ett sätt för kommissionen att höja miljö- och klimatambitionerna för jordbrukarstöden.

I grundvillkoren kommer det ingå så kallade miljöytor, vilket är områden som undantas från produktion för att gynna biologisk mångfald. Miljöytorna ersätter de nuvarande ekologiska fokusarealerna. Alla lantbrukare behöver inte ha miljöytor eftersom villkoret endast gäller i områden där det ger störst nytta för den biologiska mångfalden.

Lantbrukare som omfattas av grundvillkoret behöver avsätta fyra procent av sin åkermark som miljöytor. De kan välja på bevuxen träda, blommande träda, bevuxen fältkant, blommande fältkant och gröngödslingsgröda. Jämfört med den nuvarande programperiodens regelverk för ekologiska fokusarealer finns det alltså nu möjlighet för lantbrukaren att välja två typer av träda och fältkant: blommande eller bevuxen.

Kravet för den bevuxna trädan och den bevuxna fältkanten är just att den ska vara bevuxen. Det kan handla om spontan vegetation, men det är också tillåtet att så in en eller flera pollen- eller nektarproducerande örter.

De bevuxna fältkanterna får brytas tidigast 16 augusti eller 16 juli om skiftet ska höstsås. Villkoren för de bevuxna fältkanterna motsvarar i princip nuvarande villkor för fältkanter. Skillnaden är att minsta bredd är två meter istället för en.

Med andra ord kan de bevuxna fältkanterna nyttjas för att så in blommande örter och skapa födoresurser för pollinatörer under sommaren samtidigt som höstsådden inte äventyras, på samma sätt som fältkanterna används i nuvarande programperiod.

De blommande fältkanterna ska, precis som författarna säger, ligga kvar under hösten och får inte brytas förrän 20 oktober i Skåne, Blekinge och Halland och 10 oktober i övriga delar av landet. 

Blommande trädor och blommande fältkanter förväntas ge större nytta för biologisk mångfald även under sensommar och höst. Det behövs därför mindre areal av dessa än av bevuxna trädor eller bevuxna fältkanter för att nå kraven för miljöytor.

De nya reglerna ger fler valmöjligheter för lantbrukare som vill odla blomremsor och gynna odlingslandskapets fjärilar, humlor, blomflugor och annan mångfald. Vi uppmuntrar fortsatt arbete inom Hela Sverige blommar!

Lisa Karlsson 
sakexpert för grundvillkor om biologisk mångfald på Jordbruksverket

Läs också:

Nya Cap-reformen slår hårt mot blommande fältkanter

Odlar på sin kant – för binas skull

Blommande fältkanter klipptes ner av Trafikverket